گفتگو با محقق پژوهشکده پسته کشور:
عوامل موثر بر محلولپاشی


تحقیقات نشان داده محلولپاشي برخی كودها، یکی از روش هاي كوددهي است که مي تواند عناصر غذايي را در شرایط و زمان های خاص در اختيار گياه قرار دهد و راندمان را افزایش دهد. با توجه به نياز بالای بعضي از اندام هاي گياه مثل ميوه نسبت به كل گياه به مواد غذايي خاص و همچنين جذب پایین برخی عناصر غذايي توسط ريشه ها،
محلولپاشي در فصل بهار، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما به نظر نمی رسد قضیه به این سادگی باشد!

در این راستا نظرات کارشناسی دکتر سید جواد حسینی فرد عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته کشور را می خوانید.