دکتر هادی زهدی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان


سن ها در باغ های پسته از آفات مهم محسوب می شوند، که شامل: سن سبز با لکه ی سفید، سن سبز یک دست، سن قهوه ای و سن قرمز است. زمستان گذرانی به صورت حشره ی کامل و در زیر بوته های گیاهان مختلف و یا گاهی در پناه گاه های درختان در ارتفاعات می باشد....

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.