سال محصولی 98-97

تخمین محصول

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- مهر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- آذر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- دی

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- بهمن

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- اسفند

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- فروردین

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- اردیبهشت

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- خرداد

گزارش پسته ایران درسال محصولی 98-97- تیر

گزارش پسته ایران درسال محصولی 98-97- مرداد

گزارش پسته ایران درسال محصولی 98-97- شهریور