از این پس امکان رفع تعهد ارزی در سامانه جامع تجارت به نشانی «www.ntsw.ir» بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانده های صادراتی افغانستان و عراق» برای آن دسته از صادرکنندگان کالا به مقصد عراق و افغانستان به صورت ریالی که تا کنون موفق به رفع تعهد ارزی پروانه های صادراتی خود نشده اندـ از مورخ 10/ 9/ 1398 فراهم شده است. 

در صورت تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع تعهد ارزی برای این قبیل پروانه های صادراتی پذیرفته خواهد شد.