آرشیو آمار

تاریخچه تولید، مصرف و صادرات پسته ایران طی سال های 1381 تا 1399

قیمت متوسط ماهانه پسته خشک ایران30-28 در بندر هامبورگ طی سال های 1987 تا 2013

آمار مقایسه ای صادرات پسته ایران به کشورهای مختلف طی سال های 1384 تا 1399

تاریخچه صادرات ماهانه پسته خشك در پوست ايران از سال 1375 تا 1399

تخمين ميزان توليد پسته خشك با پوست ايران و درصد خطا طي سال هاي محصولي 2002 تا 1399

روند تولید و صادرات پسته ایران