منبع: گزارش‌های هفتگی RASFF ، ارائه شده توسط  FRUCOM

راسف (RASFF) مخفف سیستم هشدار سریع برای مواد غذایی و خوراک دام، ارائه شده توسط مسئولین ایمنی مواد غذایی اتحادیه اروپا است. سیستم RASFF به صورت هفتگی اطلاعات محموله‌های رد شدۀ محصولات غذایی در بدو ورود به اتحادیه اروپا، از طریق بنادر تعیین شده را گزارش می دهد.
گزارش حاضر مربوط به کالای پسته، از تاریخ 28 ژانویه تا 1 فوریه 2019 است.


جهت دانلود گزارش کلیک نمایید.