یکی از اهداف شورای جهانی مغزجات و خشکبار (INC) تسهیل رشد پایدار صنعت جهانی مغزجات و خشکبار و فراهم آوردن فرصت‌های جدید برای توسعه و افزایش مصرف جهانی مغزجات است. سالنامه آماری این شورا جدیدترین آمار مربوط به تولید، صادرات، واردات و میزان مصرف جهانی مغزجات و خشکبار را از منابع و کشورهای مختلف جمع‌آوری نموده و در اختیار اعضا قرار می‌دهد.

جهت دریافت این کتاب کلیک کنید.