جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.

انجمن پسته ايران در 30 خرداد 1392، اولین پيش بيني خود از مقدار محصول پسته سال 1392 كشور را تهيه و منتشر نمود. این پیش بینی که بر اساس طرح تخمین محصول انجمن پسته ایران و از طریق تکمیل فرم های آماری مشخص توسط باغداران نماینده انجمن در استانها و شهرستانهای پسته خیز کشور تهیه شده است، در جلسه سی ام خرداد ماه جاری و پس از بحث و تبادل نظر اعضای گروه همکار انجمن، تأیید و به تصویب رسید.
 
بر اساس پیش بینی مزبور، میزان محصول پسته خشک کشور در سال 1392 برابر با 190 هزار تن می باشد. لازم به ذکر است که بطور معمول حدود 80 درصد از پسته خشک تولیدی سالانه كشور صرف صادرات می شود. بر این اساس، مقدار پسته خشک قابل صدور برای سال محصولی 1392 حدود 150 هزار تن خواهد بود. در جدول زیر، میزان سطح زیر کشت بارور (بر اساس برآوردهای سال 1392) و پیش بینی تولید پسته در سال محصولی 92، به همراه تخمین پاییزه مربوط به مقدار محصول سال 91 و تخمین نهایی محصول سال 90 بر اساس آمار دوازده ماهه صادرات به تفکیک استانها و مناطق مختلف ارائه شده است.

tir final final 92


در رابطه با اين جدول، توجه به نكات زير ضروري است:

1.       هر ساله مقداري از پسته تر عمدتاً از محصول

استان هاي خراسان رضوي و سمنان صرف ترخوري بصورت ميوه تازه مي شود که در مقادير مندرج در جدول منظور نشده است. اين مقدار براي سال 1392 برابر 17 هزار تن پسته تر (کمتر از 6 هزار تن پسته خشک) پيش بيني مي شود.

2.       تناژ پيش بيني شده براي محصول سال در پيش رو، بر اساس نظرسنجي از باغداران مناطق مختلف

پسته خيز كشور راجع به مقدار محصول سال 1392 نسبت به محصول برداشت شده در سال هاي 1391 و 1390 بدست آمده است.

3.       پيش بيني فوق صرفاً نمايانگر بهترين كوشش انجمن پسته ايران بوده و احتمال خطا نسبت به مقدار واقعي محصول سال 1392 وجود دارد.

بر اين اساس، مقدار محصول پسته خشك پيش بيني شده براي سال 1392 نسبت به تخمين پاييزه محصول 1391 به ميزان 5 درصد کاهش و نسبت به تخمين نهايي محصول 1390 معادل 21 درصد افزایش نشان مي دهد. همچنین ملاحظه می گردد که بر اساس این پيش بيني، در سال 1392 قريب 83 هزار تن يعني حدود 44 درصد از پسته کشور در استان هايي جز استان کرمان توليد خواهد شد.

در نمودار زیر میزان تولید پسته خشک ایران و آمریکا در دوره دهساله 1383 تا 1392 با یکدیگر مقایسه شده است. همانگونه که در این نمودار ملاحظه می گردد در چهار سال گذشته میزان تولید پسته آمریکا بالاتر از ایران و فاصله تولید این کشور با ایران نیز در حال افزایش بوده است.

لازم به ذکر است که آمار سالهای 1383 تا 1390 مبتنی بر تخمین های انجمن بر اساس آمار دوازده ماهه صادرات و آمار سال 1391 مبتنی بر تخمین پاییزه پس از برداشت محصول می باشد.

2


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت