فعالان صنعت پسته ايران در سه گروه« باغداران» ، «صادرکنندگان»، «خدمات وبازرگانان داخلی» استانهای پسته خيز کشور پس از قريب دو سال ، موفق به تدوين اساسنامه مورد توافق بخش های سه گانه شدند . اساسنامه به تصويب اولين نشست مجمع موسسين قرار گرفت .

اين مجمع از طريق رای گيری هيأت امنای 25 نفره ای ( 10 نفر باغدار ، 10 نفر صادرکننده و 5 نفر از بخش خدمات و بازرگانان داخلی پسته ) را برگزيد و سپس يک هيأت مديره 7 نفره ( 3 نفر نماينده باغداران ، 3 نفر نماينده صادرکنندگان و 1 نفر نماينده خدمات و بازرگانان داخلی ) انتخاب شد .

طبق «ماده 5 قانون اتاق»، «انجمن پسته ايران » به عنوان اتاق فکر و بررسی کننده مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مشورتی مناسب به منظور کيفيت کاشت ، داشت ، برداشت ، ( GAP )  و فرآوری در پايانه های ضبط(GMP) ، انبارداری ، حمل و نقل و تسهيل و توسعه صادرات توسط اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به ثبت قانونی رسيد.