جهت دانلود اساسنامه کلیک نمایید.

اساسنامه انجمن پسته ایران


مقدمه
پسته عمده ترین محصول کشاورزی صادراتی است که هزاران نفر در بخش‌های مختلف این صنعت اعم از تولید، فرآوری و بازرگانی شاغل هستند. بنابراین به منظور هم اندیشی و ساماندهی و ایجاد نظم و هماهنگی و اتخاذ وحدت رویه در امور بین بخشی و افزایش بهره وری و ارتقاء جایگاه پسته ایران "انجمن پسته ایران" بر اساس بند "ک" ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب 1369/12/15 و بند "د" ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 86/11/08 و ماده 1 و 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390/11/16 با مشارکت تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان، صادرکنندگان و کلیه بخش‌های خدماتی مرتبط با صنایع و نهادها و سازمان هایی که بنحوی دست اندرکار پسته اند، تشکیل می شود.      


تمامی اعضا و ارکان انجمن خود را  ملزم به رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای ذیل می دانند:

 • پرهیز از هرگونه تبعیض ناروا
 • پایبندی به صداقت، درستی و دقت در ارائه اطلاعات و بیان واقعیت ها
 • شفافیت در رابطه با چشم انداز و اهداف، اصول و ارزش ها، نحوه اداره، فعالیت ها، روش های رسیدن به اهداف، گروه های ذینفع، نمایندگی افراد و گروه ها، پروسه های تصمیم گیری، منابع مالی و هزینه کردها
 • الزام به اعلام هرگونه ارتباط اعم از حقوقی، سازمانی یا مالی با شرکت ها، سازمان های دولتی داخلی و خارجی یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری که بر عملکرد اهداف یا اقدامات کلی انجمن اثر می گذارد
 • اثرپذیری، انتقادپذیری و پاسخگویی نسبت به اعضاء، حامیان مالی، گروه های ذینفع و سایر کسانی که به هر ترتیبی اقدامات انجمن بر کار و زندگی آنها اثر می گذارد
 • حداکثر مراقبت در تصمیم گیری ها و اقدامات به منظور رعایت ملاحظات گروه های مذکور
 • داوطلبانه بودن عضویت در انجمن یا حمایت مالی از انجمن
 • همسو بودن تمامی سیاست گذاری ها، تصمیمات و فعالیت های انجمن با منافع ملی کشور، منافع جمعی صنعت پسته کشور و منافع اعضاء
 • همسو بودن تصمیمات و فعالیت ها با پایداری طبیعت
 • پایبندی به حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد
 • احترام به قانون و اعتقاد به آزادی و مالکیت خصوصی افراد
 • اعتقاد به رقابت آزاد و ایجاد پیش نیازهای آن بعنوان زیربنای پیشرفت جامعه بشری
 • اعتقاد به تجارت آزادانه بین کشورها و کاهش موانع تجاری بین المللی بر اساس قواعد سازمان تجارت جهانی
 • پایبندی به اصول و مفاهیم اقتصاد بازار آزاد
 • رعایت اصول اخلاق کاری و تجاری
 • پرهیز از هرگونه فعالیتی که شامل دریافت یا پرداخت های مشکوک و یا منجر به دریافت رانت دولتی شود
 • ممنوعیت استفاده از موقعیت در انجمن برای تصاحب نفع شخصی برای خود یا دیگری

تلاش مدیران و کارمندان در تنظیم رفتار شخصی به نحوی که موجب اعتلاء اعتبار و حسن شهرت انجمن شوند

فصل اولکلیات و اهداف

ماده 1 نام انجمن "انجمن پسته ایران" می باشد که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می­ شود و نوع آن انجمن تخصصی، تحقیقاتی، فنی، آموزشی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است.      

ماده 2 مدت فعالیت انجمن نامحدود است. 

ماده 3 تابعیت انجمن ایرانی است.             

ماده 4 مرکز اصلی انجمن شهرستان کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهید لاری نجفی، کوچه شماره2 پلاک 12  با کد پستی 7619643150 است و حوزه فعالیت آن در سطح کشور است.              

تبصره یک انجمن می تواند، شعبات و یا دفاتری در تهران و در هر شهرستان، با تصویب هیئت مدیره تاسیس نماید و مراتب را ضمن انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برساند. نحوه فعالیت این دفاتر را هیئت مدیره تعیین می کند؛        

ماده 5. اهداف                         

1-5. ایجاد همدلی، تشریک مساعی و هماهنگی بین اعضا در فعالیت های جمعی به منظور تحقق اهداف انجمن؛  

2-5. برقراری ارتباط مستمر با سازمان های دولتی، مراجع تصمیم گیری و سایر نهادهای مرتبط با اهداف انجمن، ارائه مسائل و مشکلات پسته ایران به مراجع ذیصلاح در جهت حفظ مصالح ملی و رعایت حقوق اعضا و همچنین مشارکت فعال در تصمیم سازی و تصمیم گیری؛              
3-5. بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مشورتی مناسب به منظور بهبود کیفیت کاشت، داشت، برداشت (GAP) و فرآوری در پایانه های ضبط (GMP)، انبار‌داری، حمل و نقل و تسهیل و توسعه صادرات؛

4-5. ایجاد کمیته های تخصصی بر اساس تصمیم هیئت مدیره؛      
5-5 . ایجاد بانکهای اطلاعاتی، سایت های اینترنتی، شناسائی و ایجاد بازارهای مصرف داخلی و خارجی، مطالعه وضعیت و جایگاه رقبای پسته ایران در بازارهای بین‌المللی و جمع آوری و توزیع اطلاعات بازاریابی و تولیدی و توزیعی مورد نیاز اعضاء؛             
6-5 . برگزاری آموزش های علمی، کاربردی، فنی، تخصصی و مدیریتی مورد نیاز اعضاء و کارکنان واحدها و کمیته های انجمن و انجام تحقیقات علمی لازم با حداکثر بهره گیری از امکانات موجود در کشور و در صورت نیاز همکاری با مراکز و شخصیت های علمی و فنی خارج از کشور؛      
7-5 .  تهیه نشریات ادواری، الکترونیکی، علمی آموزشی، بازرگانی و بازاریابی، اطلاع رسانی و ایجاد وب سایت؛       
8-5 .  ارائه نظرات مشورتی در تعیین و تدوین استانداردهای مختلف پسته با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی و نظارت و پیگیری تا تحقق آنها؛
9-5 . کمک به فراهم سازی امکانات و تسریع در بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، فنآوری و تجربیات داخلی و خارجی در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر انجمن؛ 
10-5. مشارکت با سایر انجمن ها، تشکل ها، شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی جهت اعتلای صنعت پسته؛   
11-5. تامین نیازهای مالی انجمن از طریق دریافت حق عضویت از اعضا و جلب سازمان های ثالث جهت همکاری های مالی و اقتصادی؛
12-5. ایجاد ارتباط و هماهنگی با نهادها و سازمان های اعتبار دهنده، بانکها و سازمان های مالی و پولی در قالب قوانین کشور و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء؛             
13-5. ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء و انجام اقدامات حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی در جهت احقاق حقوق و حفظ منافع صنعت پسته کشور؛           
14-5. انجام اقدامات سلبی و ایجابی برای جلوگیری از فعالیت ها و رقابت های ناسالم در چارچوب قوانین موضوعه کشور؛         
15-5. تقبل اجرای فعالیت ها و وظایف مطالعاتی، اجرائی، آموزشی، تحقیقاتی و نظارتی که از طرف وزارتخانه ها و سایر سازمان ها به انجمن تفویض می شود؛       
16-5. برگزاری همایش ها و اجرای پروژه های علمی، آموزشی، تحقیقاتی، بازاریابی و بازرگانی، تبلیغاتی و ایجاد و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی بمنظور ارتقاء آگاهی در کلیه امور مربوط به صنعت پسته؛      
17-5. عضویت و حضور در شوراها، جلسات، کمیسیون ها، مراکز تصمیم گیری، اتحادیه ها و سایر تشکل های مجاز، نشست ها و سمینارها برای اعلام نظرات و پیشبرد اهداف انجمن؛                            
18-5. تلاش در جهت حل و فصل اختلافات و تقویت مناسبات و روابط در صنعت پسته با تنظیم میثاق نامه ها، قبول داوری با همکاری داوری اتاق ایران، ممیزی و ارزیابی محصولات و خدمات اعضای متقاضی انجمن، اعم از عوامل تولیدی، صادراتی، توزیعی و صنعتی مرتبط با صنعت پسته؛              


فصل دوم: شرایط عضویت و منابع مالی            
ماده 6کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سه بخش: 1. تولید پسته 2. خدمات پسته شامل پایانه ها، بازرگانی داخلی و صنایع و فعالیت های وابسته و 3. صادرات پسته فعال هستند و واجد شرائط مندرج در این اساسنامه می باشند می توانند عضو انجمن شوند )از سه بخش فوق الذکر در این اساسنامه بصورت اختصار به نام بخش‌های تولید، خدمات و صادرات نام برده می شود.(        
تبصره دوشخصیت های حقیقی و حقوقی که جزو سه گروه فوق الذکر (مذکور در ماده 6) نیستند و شرکت های خارجی ثبت نشده در ایران می توانند به عنوان عضو وابسته به انجمن بپیوندند.       


ماده 7.  شرایط عضویت      
1-7. داشتن تابعیت ایرانی           
2-7. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور    
3-7. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه               
4-7. پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه تعیین شده بطور مرتب  
5-7. نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد          

تبصره سه هریک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را از دست دهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است . 

تبصره چهارتدوین آیین نامه شرایط عضویت و ابطال عضویت بر عهده هیئت مدیره است و آیین نامه عضویت پس از تصویب هیئت مدیره و تایید هیئت امنا اجرایی می شود.         

ماده 8. شرایط ابطال عضویت             
1-8. عدم پرداخت حق عضویت سالیانه با توجه به ماده 9 این اساسنامه              
2-8 . عدم رعایت مفاد این اساسنامه              
3-8 . خروج از ضوابط ماده 7 این اساسنامه     

تبصره پنج ابطال عضویت پیوسته منوط به تصویب هیئت  مدیره بوده و با حداقل 5 رای اعضای هیئت  مدیره صورت می پذیرد.

ماده 9. منابع مالی انجمن     
1-9. ورودیه برای هر عضو که فقط برای یکبار اخذ می شود و میزان آن را هیئت امنا تعیین می کند .   
2-9. حق عضویت سالیانه اعضا که بوسیله هیئت امنا تعیین می شود .             
3-9 . کمک های مالی از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و نهادهای خصوصی و ملی و دولتی    
4-9 . ارائه خدمات     

ماده 10کلیه اعضاء انجمن موظفند هر ساله حق عضویت خود را پرداخت نمایند.              

تبصره شش هیئت مدیره انجمن نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود و مقررات این اساسنامه مصرف نماید.           

تبصره هفتهر نوع هزینه بایستی مطابق آئین نامه مالی داخلی انجمن تنظیم گردد .       

فصل سوم: ارکان انجمن     
ماده 11. ارکان انجمن عبارتند از :      
1. مجمع عمومی       
2. هیئت امناء             
3. هیئت مدیره          
4. بازرس یا بازرسان   

ماده 12مجمع عمومی انجمن عالی ترین رکن انجمن است که از اجتماع اعضای حقیقی و یک نماینده (که این نماینده باید مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره باشد) از طرف هر شخصیت حقوقیِ عضو تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس است:
1. مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود.          
2. مجمع عمومی فوق العاده         

ماده 13 وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :       
1-13. انتخاب اعضا هیئت امنا انجمن         
2-13. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت امنا و هیئت مدیره و بازرسان               
3-13. بررسی و تصویب صورت های مالی انجمن        

تبصره هشت:  جلسات مجمع عمومی عادی از طریق سایت انجمن و در روزنامه کثیرالانتشار که بوسیله هیئت مدیره انتخاب خواهد شد اعلام می شود و با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضا رسمیت می یابد.             

تبصره نه: چنانچه مجمع عمومی عادی بار اول حد نصاب لازم را بدست نیاورد، بار دوم در فاصله 20 روز با حضور حداقل یک سوم به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود .             

تبصره ده: چنانچه مجمع عمومی عادی برای بار دوم نیز حد نصاب لازم را بدست نیاورد، بار سوم در فاصله 20 روز با حضور هر تعدادی از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداکثر دو سوم آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود .     

ماده14: مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیئت­ امنا یا هیئت ­ مدیره یا بازرس اصلی و یا تقاضای کتبی حداقل 5 درصد از اعضاء که کمتر از 20 نفر نخواهند بود تشکیل می شود و اختیارات آن به شرح زیر می باشد : 
1-14. پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه        
2-14. تصویب تغییر محل مرکز اصلی و تفویض اختیار به هیئت ­ مدیره در این مورد خاص 
3-14. پیشنهاد انحلال انجمن و انتخاب و معرفی اعضای هیئت ­ تسویه به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از طریق هیئت امنا

ماده 15 جلسات مجمع عمومی فوق العاده از طریق سایت انجمن و در روزنامه کثیرالانتشار که بوسیله هیئت ­ مدیره انتخاب خواهد شد اعلام می شود و با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت می­ یابد و تصمیمات آن با حداقل سه چهارم آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.

تبصره یازده چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول حد نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم در فاصله 20 روز با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود .
چنانچه مجمع عمومی فوق العاده برای بار دوم نیز حد نصاب لازم را بدست نیاورد بار سوم در فاصله 20 روز با حضور هر تعدادی از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداکثر دو سوم آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.   

ماده 16 هیئت  مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند                 .

تبصره دوازده . فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 و حداکثر40 روز خواهد بود، آگهی های دعوت باید در سایت انجمن و در روزنامه ای که بر اساس ماده 15 این اساسنامه معین می شود درج شود .        

ماده 17 هر عضو می تواند به اصالت و یا به نمایندگی اعضا دیگر در مجامع عمومی شرکت کند و هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید .               

ماده 18 اخذ رای در مجامع عمومی علنی است، به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید.         

ماده 19 انتخاب هیئت  امنای انجمن با رای مخفی باید صورت گیرد. به منظور داشتن حق رأی در انتخابات هیئت امنا و یا کاندید شدن برای هیئت امنا، هر عضو بایستی حداقل یکسال سابقه عضویت پیوسته در انجمن داشته باشد.               

ماده 20. ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی     
1-20. مجامع عمومی توسط هیئت­ رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر که توسط اعضای حاضر انتخاب  می­گردند، اداره می شود. ریاست مجمع عمومی به عهده مسن ترین عضو انتخاب شده برای هیئت­ رئیسه خواهد بود     .
2-20. هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیئت ­رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته تجاوز نکند تعیین نماید           .
3-20. از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیئت  رئیسه مجمع خواهد رسید.
4-20کلیه صورتجلسات، صورت اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخاب، نسخه های اساسنامه تصویبی و تایید صحت انتخاب به امضای هیئت ­ رئیسه مجمع رسیده و نسخه ای از آنها باید به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال گردد.
5-20. مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود .
6-20کاندیدای هیئت مدیره یا بازرسین نمی توانند عضو هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی باشند.        

ماده 21 هیئت امنا متشکل از 45 نفر به انتخاب همه اعضای مجمع خواهد بود که برای مدت چهار سال از سه گروه مذکور در ماده 6 این اساسنامه با ترکیب زیر انتخاب می شوند:

1-21. هفده نفر از گروه تولیدکنندگان

2-21. یازده نفر از گروه خدمات

3-21.  هفده نفر از گروه صادرکنندگان         

تبصره سیزده: همزمان با انتخاب رییس هیئت امنا، نایب رییس هیئت امنا هم برای یک دوره چهارساله انتخاب شود.             

4-21. هیئت امنا حداقل هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد.              
5-21. جلسات هیئت امنا با دعوت قبلی و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.               

تبصره چهارده:  هر عضو در زمان ثبت نام مشخص می نماید که جزو کدام یک از سه گروه این ماده است و این وضعیت قابل تغییر نیست مگر در زمان تمدید عضویت.               
ماده 22. وظایف هیئت امنا انجمن به شرح زیر می باشد :              
1-22. انتخاب هیئت ­ مدیره انجمن از بین هیئت امنا انجمن؛          
2-22. بررسی و تصویب صورت های مالی انجمن و تفریغ بودجه سالیانه انجمن جهت ارائه به مجمع عمومی؛        
3-22. انتخاب یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است .      
4-22. بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش ها و پیشنهادهای هیئت ­ مدیره، دبیر کل و واحدهای تابعه. 
5-22. تامین منابع مالی مورد نیاز انجمن که بر اساس پیشنهادهای هیئت ­ مدیره و در چارچوب ماده 9 این اساسنامه صورت خواهد پذیرفت .
6-22. قبول استعفاء و عزل اعضای هیئت امنا و هیئت ­ مدیره،        

تبصره پانزدهعضویت در هیئت امنا افتخاری است.    

تبصره شانزده: چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرس مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید و پیشنهاد انحلال انجمن را مطرح کند و چنانچه به تصویب رسید انحلال انجمن را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر مراجع ذیربط اعلام نماید   .

ماده 23 هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد. تعداد اعضای اصلی هیئت ­ مدیره هفت نفر و تعداد اعضای علی البدل هیئت ­ مدیره سه نفر می باشد که برای مدت 4 سال از بین اعضاء هیئت امنا انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره بلامانع است .    

تبصره هفده: ترکیب هیئت­ مدیره به ترتیب شامل سه نفر از گروه تولیدکنندگان عضو، یک نفر از گروه خدمات عضو و سه نفر از گروه صادرکنندگان عضو خواهد بود و اعضای علی البدل یک نفر منتخب از بین تولیدکنندگان و یک نفر منتخب از بین صادرکنندگان و یک نفر منتخب از بین خدمات عضو خواهد بود.     

تبصره هجده: انتخاب هریک از اعضاء هیئت مدیره برای بیش از دو دوره مستلزم کسب چهار پنجم آراء حاضرین در جلسه رای گیری هیئت امنا است .              

تبصره نوزده: تعیین هیئت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضای هیئت ­ مدیره قبلی خواهد بود.               

تبصره بیست: برای تعیین اولین هیئت ­ مدیره، هیئت امنا سه نفر را از بین خود برای نظارت و مدیریت بر اولین رای گیری تعیین میکنند. این سه نفر اسامی تمامی کاندیداهای عضویت در هیئت ­ مدیره را تهیه کرده و در معرض رویت رای دهندگان قرار میدهند. یک نسخه از این صورت اسامی نیز به امضاء این سه نفر در سوابق نگهداری می گردد .               
هریک از اعضاء هیئت امنا می تواند برای عضویت در هیئت ­ مدیره خود را کاندید نماید .        

تبصره بیست و یک: خدمات اعضای هیئت ­ مدیره افتخاری است.               

ماده 24 اعضاء هیئت ­ مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان نواب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی انتخاب و ضمن تنظیم و امضای صورت جلسه، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به وزارتخانه ذیربط تسلیم می نمایند .
تبصره بیست و دو: هیئت مدیره یک نفر را به عنوان دبیرکل از بین اعضا یا خارج از اعضا انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض می نمایند.              
تبصره بیست و سه: دبیرکل نمی تواند از کارمندان تمام وقت اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور باشد. 

تبصره بیست و چهار: در صورتیکه دبیرکل انجمن از اعضای هیئت مدیره نباشد در جلسات هیئت­ مدیره بدون حق رای شرکت می کند .              
ماده 25.  جلسات هیئت ­ مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل چهار رای نافذ و معتبر اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.         

تبصره بیست و پنج: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک دوره 12 ماهه بدون ارائه عذر موجه و تایید هیئت مدیره یا علل دیگری که مانع از انجام وظیفه هریک از اعضای اصلی هیئت ­ مدیره گردد موجب استعفاء از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد .

تبصره بیست و شش: تشخیص غیر موجه بودن عذر با رای حداقل پنج عضو هیئت ­ مدیره می باشد .             

تبصره بیست و هفت: جلسات هیئت­ مدیره حداقل هر ماه یکبار تشکیل می گردد و در هر جلسه مکان و زمان جلسه بعدی هیئت مدیره تعیین می شود.           

ماده 26 هیئت ­ مدیره مکلف است حداکثر دو ماه پس از دریافت مجوز تاسیس انجمن حسابی به نام انجمن و با امضاء مجاز اعضاء هیئت ­ مدیره در هریک از بانکهای کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانک مزبور نگهداری نماید     .

تبصره بیست و هشت: اسناد مالی و تعهد آور و چکها با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه دبیرکل معتبر خواهد بود.      

ماده 27در صورت استعفاء و یا فوت هر یک از اعضای هیئت  مدیره اعضای علی البدل با توجه به تقدم گروهی جایگزین عضو مزبور خواهند شد .     

ماده 28. وظایف و اختیارات هیئت  مدیره           
1. اجرای مصوبات مجمع عمومی که از طریق هیئت امنا اعلام می شود و اجرای مصوبات هیئت امنا؛      
2. نظارت بر عملکرد کمیته های تخصصی و اقدام در راستای اجرایی نمودن مصوبات این کمیته ها؛       
3. حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء؛                
4. افتتاح یا بستن حساب در بانکها؛
5. حضور در مجامع، جلسات و هیئت  تصمیم گیری و در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان و منافع صنعت پسته؛       
6. استخدام و عزل و نصب دبیر کل انجمن؛   
7. دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه؛             
8. تهیه و ارائه گزارش سالیانه به هیئت امنا؛     
9. تهیه و تنظیم صورت های مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به هیئت امنا؛          
10. تدوین آیین نامه های داخلی؛ 
11. پیشنهاد میزان حق عضویت در هریک از گروههای سه گانه اعضاء به هیئت امنا جهت تصویب؛       
12. اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی 20 روز قبل از برگزاری جلسه به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

ماده 29. وظایف رئیس هیئت  مدیره  
1. اداره جلسات هیئت  مدیره؛       
2. دعوت اعضای هیئت  مدیره و تشکیل منظم جلسات؛  
3. نظارت بر حسن انجام امور انجمن؛            
4. ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت امنا به دبیرکل و سایر مسئولین جهت اجراء؛          
5. انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس است.    

ماده 30 دبیر کل انجمن بالاترین مسئول اجرایی است که زیر نظر هیئت  مدیره فعالیت می کند و وظایف او به شرح زیر است:               
1-30. مراقبت بر حسن اجرای خط مشی ها، سیاستگزاری ها و مصوبات هیئت امنا و هیئت  مدیره       
2-30. سرپرستی بر کلیه امور اجرائی انجمن 
3-30. استخدام یا بکار گماردن کارکنان در بخشهای مختلف انجمن و استخدام کارشناس و مشاور داخلی و خارجی پس از تصویب هیئت  مدیره        
4-30. انجام مکاتبات و نظارت بر اجرای مقررات انجمن 
5-30. تدوین و اجرای آئین نامه های داخلی 
6-30. ثبت صورتجلسات هیئت  مدیره       

7-30. اختیارات مالی دبیرکل و میزان تعهداتی که می تواند بسپارد بوسیله آیین نامه های مالی داخلی انجمن (تبصره هفت ذیل ماده 10 و بند 10 ماده 28 این اساسنامه) تعیین می شود .  

ماده 31. خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است و امضای کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار حسب ماده 26 صورت می پذیرد و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد:               
1-31. اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر، اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی به حفظ حسابها؛          
2-31. وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی در مقابل قبض رسید؛    

ماده 32. وظایف و اختیارات بازرس    
1-32. نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد و مراقبت بر حسن جریان امور مالی انجمن؛ 
2-32. رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی؛                                                                
3-32. رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیئت  مدیره یا هیئت امنا؛               
4-32. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده در صورت لزوم؛              
5-32. تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی؛              
6-32. درخواست تشکیل مجمع فوق العاده جهت بررسی مسائل انجمن از جمله انحلال انجمن در صورتی که بر اساس تبصره شانزده ذیل ماده 22 این اساسنامه هیئت مدیره اقدام به تجدید انتخابات نکرده باشد .             

فصل چهارم: انحلال و مقررات مربوط به آن     

ماده 33در موارد زیر انجمن منحل می گردد :            
1-33. براساس تصمیم متخذه درجلسه مجمع عمومی فوق العاده     
2-33. براساس رای صادره از طرف مراجع قضایی         

ماده 34. از تاریخ انحلال انجمن، اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیئت  تسویه منتخب (که از بین مسئولان یا اعضاء انتخاب می شود و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) امر تسویه را به عهده می گیرد. بازرس انجمن پس از انحلال، عنوان ناظر تسویه را خواهد داشت. مدت ماموریت هیئت  تسویه از تاریخ انتخاب یک سال خواهد بود .

تبصره بیست و نه: در صورت عدم انتخاب هیئت  تسویه وظیفه آن برعهده رئیس هیئت  مدیره و بازرس و نظارت بر آن به عهده نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا نماینده دادستان خواهد بود.  

ماده 35 در صورت انحلال انجمن کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های آن با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تسویه خواهد شد.
ماده 36 . نسخه اصلاح شده این اساسنامه در 36 ماده و بیست و نه تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/05 به تصویب رسید.