آیین کار عملیات مطلوب کشاورزی در باغهای پسته ( GAP )

امروزه در بخش صنعت ، استاندارد هاي متنوع و متعددي از سري استاندارد هاي ISO معرفي و اجرا گرديده است و عليرغم تصورات قبلي مبني بر عدم امكان اجراي اين استاندارد ها در عرصه توليد محصولات كشاورزي و باغي، امروزه اجراي انواعي از اين استاندارد ها در مزارع و باغها در كشورهاي مختلف معمول گرديده است كه از جمله آنها مي توان به استاندارد ISO 22000 اشاره نمود كه قابليت كاربرد وسيعي در عرصه مزارع و باغها به عنوان حلقه اول زنجيره توليد دارد.
برخي كشورهاي دنيا نيز دستورالعمل ها و استاندارد هاي داخلي مديريت توليد در باغ تدوين و اجرا نموده اند كه از جمله آن مي توان به استاندارد Eurep GAP اشاره نمود كه اگر چه در ابتدا توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيشنهاد و اجرا گرديد اما امروزه در بيش از 70 كشور دنيا به عنوان استانداردي مرجع مورد استفاده قرار مي گيرد.در حال حاضر و با توجه به تقاضای جهانی در این خصوص ،استانداردGlobal GAP تدوین و جایگزین استاندارد EurepGAP شده است.
نظر به آفزایش تقاضاي محصولات سالم و بهداشتي كشاورزي در دنيا توسط مصرف كنندگان و خريداران ، اعمال مقررات سختگيرانه بهداشتي و الزامات ملي و بين المللي نيز در  جهت تامين نظر مصرف كنندگان محصولات کشاورزی در حال گسترش است و اين رويكرد در نهادهاي بين المللي همچون كدكس بين الملل نيز مشاهده مي گردد.
از آنجائيكه كشور ايران در بخش كشاورزي و بويژه زيربخش باغباني داراي مزيت نسبي در توليد مي باشد و اين ويژگي در محصولي چون پسته بسيار بارز است  لذا هر گونه تغيير در مقررات بين المللي در اين خصوص، مي تواند تاثيري شگرف بر تمامي عرصه هاي مرتبط با محصول از جمله توليد در باغ، فرآوري در بخش هاي صنعتي و نيمه صنعتي و صادرات بر جاي گذارد لذا ضرورت دارد كليه دست اندركاران توليد تا صادرات اين محصول نسبت به تطبيق روشها و مكانيزهاي توليد با تقاضاي بين المللي و معيارها و الزامات بهداشتي جهاني اقدام نمايند و در اين ميان نقش باغداران بعنوان اولين حلقه از زنجيره توليد بسيار اساسي و تاثير گذار است و اصلاح روشهاي كاشت ، داشت و برداشت محصول در باغ با توجه به معيارهاي بهداشتي علاوه بر آنكه مي تواند از آلودگي محصول در باغ جلوگيري نمايد تاثير بسزايي در بهبود كيفيت تجاري محصول خواهد داشت.

در تهيه دستورالعمل علاوه بر توجه به اقداماتي كه منجر به تامين و تحقق عملكرد و توليد اقتصادي در باغات پسته  مي گردد به توليد محصول مبتني بر معيارهاي بهداشتي و با لحاظ الزامات زيست محيطي توجه گرديده است.

 

ادامه مقاله :
آیین کار عملیات مطلوب کشاورزی در باغهای پسته(GAP)