گالری تصاویر

تور تخصصی پسته ترکیه - شهریور 97

IMG_2564
خوشه پسته باغ مرکز تحقیقات پسته غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2469
باغ مرکز تحقیقات پسته غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2493
نمونه پسته باغ مرکز تحقیقات پسته غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
t
ارائه وضعیت پسته ترکیه توسط رئیس مرکز تحقیقات پسته غازی انتپ - کشور ترکیه - شهریور 97
tourturkry
ارائه آفات پسته توسط مسئول مرکز تحقیقات پسته غازی انتپ - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2600
ارائه رئیس مرکز تحقیقات پسته غازی انتپ - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2651
گلخانه مرکز تحقیقات پسته غازی انتپ - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2580
تابلوی ارقام پسته ترکیه - مرکز تحقیقات پسته غازی انتپ - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2676
مرکز باقلوا Celebioglu شهر غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2664
مرکز باقلوا Celebioglu شهر غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2660
مرکز باقلوا Celebioglu شهر غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2671
مرکز باقلوا Celebioglu شهر غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2732
- بازدید از کارخانه فرآوری پسته تریاکی
IMG_2725
بازدید از مراحل فرآوری پسته شرکت تریاکی - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2726
بازدید از مراحل فرآوری پسته شرکت تریاکی - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2767
بازدید از شرکت فرآوری پسته آنتپسان - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2747
نمونه پسته در پوست خشک شده از شرکت فرآوری پسته آنتپسان - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_31255
نمونه پسته در پوست خشک شده از شرکت فرآوری پسته آنتپسان - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2774
بازدید از شرکت تولید کننده ماشین آلات فرآوری پسته اوزر ماکینا - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2775
بازدید از شرکت تولید کننده ماشین آلات فرآوری پسته اوزر ماکینا - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2787
ناهاربه دعوت رئیس شرکت اوزر ماکینا- شهر غازی انتپ- کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2782
ناهاربه دعوت رئیس شرکت اوزر ماکینا- شهر غازی انتپ- کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2820
بازدید از بازار معامله پسته غازی آنتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2810
ارائه دبیرخانه بازار معامله پسته غازی انتپ - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2878
بازدید از برداشت باغات پسته تکتاشی - استان شانلی اورف - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2915
بازدید از باغات پسته تکتاشی - استان شانلی اورف - کشور ترکیه - شهریور97
IMG_2901
گارد باغات پسته تکتاشی - استان شانلی اورفا - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2944
برداشت پسته تکتاشی - استان شانلی اورفا - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_2881
برداشت پسته تکتاشی - استان شانلی اورفا - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_3002
تور سد فرات - شهر هالفتی قدیم - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_3015
تور سد فرات - شهر هالفتی قدیم - کشور ترکیه - شهریور 97
IMG_3098
تور سد فرات- مسجد غرق شده شهر هالفتی قدیم - کشور ترکیه - شهریور 97
Previous Next Play Pause