آمار سال های قبل


سال محصولی 1402-1401

تخمین محصول

گزارش پسته ایران در سال محصولی 02-01- مهر

گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- آذر 

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- دی 

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- بهمن

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- اسفند

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- فروردین

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- اردیبهشت 

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- خرداد

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- تیر 

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01- مرداد

 گزارش پسته ایران در سال محصولی  02-01-شهریور 

سال محصولی 01-00

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00- مهر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-آذر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-دی

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-بهمن

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-اسفند

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-فروردین

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-اردیبهشت

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-خرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-تیر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-مرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 01-00-شهریور

سال محصولی 00-99

پیش بینی محصول

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- مهر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- آذر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- دی

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- بهمن

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- اسفند

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- فروردین

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- اردیبهشت

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- خرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- تیر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- مرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 00-99- شهریور

سال محصولی 99-98

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- مهر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- آذر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- دی

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- بهمن

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- اسفند

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- فروردین

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- اردیبهشت

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- خرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- تیر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- مرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 99-98- شهریور

سال محصولی 98-97

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- مهر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- آذر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- دی

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- بهمن

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- اسفند

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- فروردین

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- اردیبهشت

گزارش پسته ایران در سال محصولی 98-97- خرداد

گزارش پسته ایران درسال محصولی 98-97- تیر

گزارش پسته ایران درسال محصولی 98-97- مرداد

گزارش پسته ایران درسال محصولی 98-97- شهریور

سال محصولی 97-96

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- مهر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- آذر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- دی

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- بهمن

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- اسفند

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- فروردین

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- اردیبهشت

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- خرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- تیر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- مرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 97-96- شهریور

سال محصولی 96-95

گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- مهر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- آبان
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- آذر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- دی
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- بهمن
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- اسفند
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- فروردین
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- اردیبهشت
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- خرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- تیر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- مرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 96-95- شهریور

سال محصولی 95-94
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- مهر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- آبان
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- آذر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- دی
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- بهمن
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- اسفند
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- فروردین
 گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- اردیبهشت
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- خرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- تیر
 گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- مرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 95-94- شهریور


سال محصولی 94-93
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- مهر
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- آبان
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- آذر
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- دی
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- بهمن
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- اسفند
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- فروردین
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- اردیبهشت
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- خرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- تیر
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- مرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی -94-93- شهریور

سال محصولی 93-92

گزارش پسته ایران در سال محصولی -93-92
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- شهریور
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- مرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- تیر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- خرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- اردیبهشت
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92 - فروردین
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- اسفند
گزارش پسته ایران درسال محصولی 93-92 - بهمن
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- دی
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- آذر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92- آبان
گزارش پسته ایران در سال محصولی 93-92 - مهر

سال محصولی 92-91
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- شهریور
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- مرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- تیر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- خرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- اردیبهشت
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- فروردین
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- اسفند
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- بهمن 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- دی
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- آذر 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- آبان
گزارش پسته ایران در سال محصولی 92-91- مهر 


سال محصولی 91-90

گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- شهریور

گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- مرداد 

گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- تیر

گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- خرداد

گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- اردیبهشت

 گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- فروردین

 گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- اسفند

گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- بهمن

 گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- دی

 گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- آذر

 گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- آبان

گزارش پسته ایران در سال محصولی 91-90- مهر 


سال محصولی 90-89

گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- شهریور
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- مرداد
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- تیر 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- خرداد 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- اردیبهشت 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- فروردین  
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- اسفند 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- بهمن 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- دی 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- آذر 

گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- آبان 
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90-89- مهر 

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1389-1388(2010-2009) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1388-1387(2009-2008) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1387-1386(2008-2007) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1386-1385(2007-2006) (تن )

 آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1385-1384(2006-2005) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1384-1383(2005-2004) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1383-1382(2004-2003) (تن)

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1383-1382(2003-2002) (تن)

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1381-1380(2002-2001) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1380-1379(2001-2000) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1379-1378(2000-1999) (تن )

 آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1378-1377(1999-1998) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1377-1376(1998-1997) (تن )

آمار ماهانه و تجمعی صادرات پسته  به تفکیک کشورهای مختلف در سال محصولی 1376-1375(1997-1996) (تن )