گفتگوی اختصاصی با دکتر مسعود خضری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان:
کنترل ریزش جوانه های گُل


امسال سال پسته شماست؟ پارسال دانه ای پسته نداشتیم، ولی فکر کنم امسال به حول و قوه الهی بار به اندازه ای است که شاید شاخه ها بشکنند! در محافل علمی از این پدیده با عنوان تناوب باردهی درختان پسته یاد می شود. برای آشنایی بیشتر با این موضوع سراغ دکتر مسعود خضری عضو هیأت علمی گروه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان رفته ایم. وی دکترای تخصصی خود را در سال 1389 از دانشگاه تهران و در گرایش فیزیولوژی و اصاح درختان میوه اخذ نموده و اولویت های تحقیقاتی و آموزشی خود را در زمینه مباحث مختلف باغبانی پسته متمرکز کرده است. وی مطالعات متعددی در زمینه پدیده تناوب باردهی و ریزش جوانه های گل درختان پسته انجام داده است که در گفتگوی پیش رو نظر وی را در مورد این مبحث جویا شده ایم...