جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران با حضور اعضای محترم این کمیته و دو تن از اساتید، آقایان دکتر امان الله جوانشاه رئیس پژوهشکده پسته کشور و دکتر مسعود خضری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

گزیده ای از هم اندیشی های این جلسه که در تاریخ 26 اردیبهشت سال 96 برگزار شد را  بخوانید...