براساس طرح تحقیقاتی مقایسه مصرف کودهای دامی و غیر دامی در شرایط مزارع شرکت ایزدیاران می باشد.

بنابراین در صورت استفاده از این نتایج باید شرایط کلی آب و خاک هر مزرعه مورد توجه قرار گیرد. شرایط اصلی مزارع شرکت ایزدیاران، شامل آب و خاک شیرین با اسیدیته نسبتا قلیایی و بافت خاک سنگین لومی و سیستم آبیاری تحت فشار زیر سطحی است.

برای مطالعه کامل مطلب کلیک کنید