برداشت محصول سال 2011 آمریکا کامل شده است. علیرغم آنکه میزان محصول نهایی تا ماه دسامبر منتشر نخواهد شد اما به طور قطع این محصول نزدیک به 203 هزار تن میباشد. این محصول به میزان 16 درصد کمتر از محصول سال 2010 است.

میزان پسته خندان در سال 2011 در مقایسه با محصول سال 2010، به میزان 5 درصد بیشتر می باشد (میزان پسته ناخندان 5درصدکمتر می باشد). آسیب حشرات کم بوده اما کمی بیش از محصول بسیار سالم سال 2010 است. میزان لکه در پوست شاخی به دلیل نوسانات گرماو بارندگی در فصل برداشت، به میزان قابل توجهی بیش از محصول سال 2010 است.

جمع محصول در دسترس ترکیبی از پسته خندان، پسته ناخندان و پسته روآبی است. پسته های ناخندان جهت تهیه مغز، صادرات به چین یا جهت تهیه پسته مکانیک خندان مصرف می گردد.

سؤال اساسی آن است که میزان بارگیری و صادرات محصول در مقایسه با سال قبل چه وضعیتی خواهد داشت؟ برخی واقعیت ها و نشانه ها مؤید افزایش و برخی دیگر حاکی از کاهش صادرات است. موضوع جالب توجه آن است که به دلیل بحران بدهی اروپا، میزان تقاضای معامله با صنعت پسته کم می باشد که این موضوع به میزان ضعف و قوت یورو در برابر دلار مربوط است . در دو ماهه اول سال محصولی جاری میزان صادرات به اروپای غربی 33 درصد کاهش یافته است(از حدود 8400 تن در سال گذشته به حدود 5670 تن در سال جاری). پیش بینی آن است که میزان تقاضای اروپای غربی کمتر از سال قبل باشد.

از سوی دیگر صادرات پسته آمریکا به آسیا و به ویژه چین و هنگ کنگ نسبت به سال گذشته 145 درصد رشد داشته است (از حدود 5500 تن در سال گذشته به حدود 13400 تن در سال جاری). سایر بازارهایی که صادرات به آنها افزایش قابل توجهی نشان می دهد عبارت از کره جنوبی (به دلیل توافقنامه تجاری اخیر) و مکزیک (به دلیل حذف تعرفه 20 درصدی برای پسته آمریکا) و کانادا و استرالیا (به دلیل دلار قویتر آنها نسبت به آمریکا) میباشند.

تقاضای داخلی خوب است و به دلیل قیمت های پایین تر نسبت به سال قبل، رشد قابل توجه صنعت و قیمت بالاتر سایر مغزهای رقیب، افزایش تقاضای داخلی پیش بینی می گردد.

قیمت فعلی پسته خندان درجه یک USAextra1در حد 3/7 تا 3/8 دلار در پوند ( 8/14 تا 8/36 دلار در کیلو ) و قیمت مغز پسته بر حسب کیفیت بین 6/5 تا 7 دلار در پوند ( 14/3 تا 15/4 دلار در کیلو ) می باشد..

منبع :Nichols Farms, Market report ,Nov , 2011