دانسته و نادانسته گوگرد و آفتکشها

ماهنامه شماره 38. تیرماه 1398

دهم تيرماه سال گذشته، راهکارها و تجربيات موفق و موثر باغداران در کنترل آفت پسيل پسته در نشستي با حضور باغداران عضو انجمن پسته ايران و کارشناسان و محققان کشاورزي از جهاد کشاورزي، پژوهشکده پسته و دانشگاه در محل پژوهشکده پسته کشور در شهرستان رفسنجان مورد بررسي قرار گرفت. مشروح گزارش اين جلسه در ماهنامه مرداد 97 دنياي پسته با عنوان «کنترل آفت پسيل با گوگردپاشي» آمده‌است. در اين نشست مواردي از قبيل سابقه کاربرد گوگرد در کشاورزي، انواع گوگرد، تجربيات استفاده از گوگرد در کنترل پسيل پسته و روش استفاده از گوگرد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 

در سال گذشته، از آنجايي که کاربرد وسيع اين ماده در بيش از 50 هزار هکتار از باغ‌هاي شهرستان‌هاي رفسنجان و انار توسط باغداران در حال اجرا بود و از طرفي تحقيقات علمي در خصوص کاربرد گوگرد در مبارزه با پسيل پسته توسط بخش خصوصي و مراکز تحقيقاتي به اتمام نرسيده بود، صرفاً به اشتراک‌گذاري تجربيات جمعي از باغداران پيشرو اکتفا شد.

قابل ذکر است، سال گذشته جلسه‌اي رسمي در تاريخ 13 تيرماه، در جهادکشاورزي شهرستان کرمان برگزار شد که قائميان معاون سازمان حفظ نباتات کشور و رجبي مديرکل پيش آگاهي و کنترل آفات سازمان جهاد کشاورزي در آن شرکت داشتند. در آن جلسه در حالي که تمامي کارشناسان و محققان استاني به کارکرد گوگرد و لزوم اجراي طرح آزمايشي در اين زمينه اذعان داشتند، دو نفر مسئول کشوري با کاربرد گوگرد در مبارزه با پسيل پسته مخالفت نمودند و حتي حاضرين در جلسه را که خواهان صحبت در مورد اين نوع راهکار بودند را مجبور به سکوت کردند. دليل مخالفت ايشان، ثبت نبودن گوگرد به عنوان يک آفت‌کش براي پسيل پسته است.

در خردادماه امسال به منظور به‌روز رساني اطلاعات در مورد کاربرد گوگرد و ساير آفت‌کش‌ها عليه پسيل پسته از مراجع ذي ربط پيگيري به عمل آمد. براساس مکالمه تلفني با پژوهشکده پسته، گوگرد ثبت نشده‌است و آنها اجازه نسخه‌پيچي ندارند و تنها راهکارهاي گذشته را ارائه مي‌دهند؛ مرکز تحقيقات کشاورزي کرمان نتايج تحقيقي را ارائه مي‌دهد که 19 تيمار را بررسي کرده‌است؛ طرح ناظرين گياهپزشکي رفسنجان نيز با مشاوره تعدادي از کارشناسان جهاد کشاورزي و محققين پژوهشکده نتيجه يک ارزيابي را ارائه داده‌اند.

نکته قابل توجه اينکه، تاکنون بخش تحقيقات پسته فعالانه و مسئولانه به اين مسئله ورود پيدا نکرده‌است؛ هيچ تحقيق و ارزيابي را هم به رسميت نمي‌شناسد و صحه‌گذاري نمي‌کند. آنچه مشخص است، نسخه‌اي براي مبارزه با پسيل و کارکرد گوگرد که همه جوانب آن سنجيده و تحقيقي مورد تأييد در اين زمينه انجام شده باشد، وجود ندارد. خبرهاي واصله حاکي از آن است که کشاورزان مانند گذشته بر اساس تجربيات در حال استفاده از گوگرد هستند.

در ادامه، روش استفاده از گوگرد که از جلسه سال گذشته انجمن استخراج شده‌است به همراه نتايج پيگيري‌هاي انجام شده و اطلاعاتي در مورد آفت‌کش‌ها در قالب يک پرونده آورده شده‌است.