هزینه‌های تولید پسته در سال محصولی 98-97

 ماهنامه شماره 45 - اسفند 98 و فروردین 99

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

سال محصولی 98-97 به پایان رسید و با توجه به نبود محصول در سال محصولی قبل،  بخش عمده‌ای از باغداران مناطق باسابقه پسته‌خیز کشور پس از دو سال چشم انتظاری چشمشان به محصول پسته روشن شد. به نظر می‌رسد، در سالی که طبیعت سرناسازگاری ندارد، اما کسانی هستند که روزگار را بر زحمت‌کشان عرصه تولید تلخ کنند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد چالش تعهد ارزی که از سال تجاری قبل گریبان‌گیر بخش صادرات کشور بود در سال جاری خود را به خوبی نشان داد و در کنار برخی دلایل دیگر، کام کشاورزان را تلخ کرد. اما تاریخ پر تلاطم صنعت پسته نشان داده که صنعت پسته همانند گذشته از این ماراتن سخت و نفس‌گیر سربلند عبور خواهدکرد. به هر روی کمیته باغبانی انجمن پسته ایران به روال سال‌های گذشته در نیمه دوم سال اقدام به برآورد هزینه‌های تولید پسته می‌کند. در گزارش حاضر سعی شده تا هزینه‌های یک هکتار باغ پسته در سال محصولی 98-97 برآورد شود. باید توجه نمود که هزینه‌های تولید پسته برای این باغ خاص قطعاً قابل تعمیم به کلیه باغات پسته کشور نخواهد بود. اما روش به‌کار رفته جهت تعیین هزینه تمام شده تولید، قابل نسخه‌برداری توسط باغداران برای سایر باغات پسته کشور می‌باشد. به این نکته نیز باید توجه کرد که در باغ نوعیِ مورد بررسی، متوسط برداشت 1400 کیلوگرم در هکتار بوده‌است که بیشتر از میانگین برداشت کشوری است. برای باغاتی با میانگین برداشت کمتر از برداشت مذکور، احتمالاً هزینه تمام شده تولید پسته به مراتب بیشتر خواهد بود.

مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه‌های تولید

اطلاعات درج شده در این بخش از جدول نمایانگر وضعیت عمومی باغ مورد بررسی می‌باشند.

تاریخ

بهمن 98

پیوند

احمد آقایی - اکبری

بافت خاک

لومی - رسی

کد باغدار

************

فاصله رس

7 متری

روش آبیاری

قطره ای

محل باغ

************

سن باغ

30 سال به بالا

کیفیت آب

 کمی قلیایی و کمی شور

مساحت

***********

میانگین برداشت

1400کیلو گرم/ هکتار

دوره آبیاری

12

میانگین سالیانه هزینه‌های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر

هزینه‌های جاری باغبانی به سه دسته کلی تقسیم شده اند:

-           کارگری؛

-           مواد مصرفی و وسایل جایگزین؛

-           اجاره ماشین آلات و خدمات.

فعالیت‌های هر دسته از آیتم‌های هزینه‌های کلی جاری در بخش باغبانی نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصلاح خاک و سم و روغن قرار گرفته‌اند.

در دسته هزینه‌های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگر مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک هکتار را بر اساس نفر-روز در جدول درج می‌کنیم. درصورتی‌که فعالیتی به صورت اجاره‌ای انجام شده، باید معادل نفر-روز کارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه‌های متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت را در ستون مربوط وارد می‌کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می‌شود.

 برای محاسبه اجرت روزانه با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه 1،980،000 تومان برای هر کارگر در سال 1398 خواهیم داشت:

    (شامل 12 ماه در سال + 2 ماه عیدی و پاداش + 1 ماه سنوات) ماه 15 × 1،980،000 تومان

تومان  111،000   ~           

 ( روز تعطیل رسمی غیر جمعه26- روز جمعه 47 - روز مرخصی با حقوق 24- روز سال 365) روز 268

 

عنوان

واحد

 هزینه واحد

مقدار

هزینه

کارگری

باغبانی

بیل زنی

نفر- روز

110000

7

770000

هرس

نفر- روز

110000

17

1870000

علف کنی( وجین)

نفر- روز

110000

9

990000

آبیاری

نفر- روز

110000

15

1650000

توکاری و پیوند

نفر- روز

110000

3

330000

جمع

نفر- روز

110000

51

5610000

کود و اصلاح خاک

شیمیائی خاک

نفر- روز

110000

2

220000

محلول پاشی

نفر- روز

110000

2

220000

حیوانی

نفر- روز

110000

5.5

605000

اصلاح خاک

نفر- روز

110000

4.5

495000

جمع

نفر- روز

110000

14

1540000

سم و روغن

دفع آفات

نفر- روز

110000

5

550000

تله گذاری

نفر- روز

110000

علف کشی

نفر- روز

110000

قارچ کشی

نفر- روز

110000

دفع جانور مزاحم

نفر- روز

110000

روغن پاشی

نفر- روز

110000

جمع

نفر- روز

110000

5

550000

سایر

 

 

     

جمع

 

 

 

 

7700000

               

در دسته هزینه‌های مواد مصرفی و وسایل جایگزین، هزینه هر فعالیت خاص از ضرب مقدار آن نهاده با واحد مناسب در هزینه واحد آن حاصل می شود. تنها نکته قابل ذکر آن است که هزینه‌های تعمیرات باغ و سیستم آبرسانی باید در زیر سرفصل باغبانی در این دسته منظور شود.

عنوان

واحد

 هزینه واحد

مقدار

هزینه

مواد مصرفی و وسایل جایگزین

باغبانی

نهال و پیوند

عدد

5000

25

125000

بیل و ...

عدد

220000

0.2

44000

قیچی و اره و ...

عدد

400000

0.1

40000

تعمیرات سیستم آبرسانی

متر

5000

60

300000

جمع

 

   

509000

کود و اصلاح خاک

شیمیائی خاک

کیلو

2000

3000

6000000

محلول پاشی

لیتر

80000

50

4000000

حیوانی

کیلو

240

40000

9600000

اصلاح خاک

کیلو

180

30000

5400000

جمع

 

   

25000000

سم و روغن

سموم دفع آفات

لیتر

200000

10

2000000

تله

عدد

25000

1

25000

علف‌کش

لیتر

20

32000

640000

قارچ‌کش

کیلو

2.5

110000

275000

دفع جانور مزاحم

عدد

     

روغن و صابون

لیتر

50

12000

600000

جمع

 

   

3540000

سایر

 

 

     

جمع

 

 

 

 

29049000

در دسته هزینه اجاره ماشین‌آلات و خدمات جهت اجتناب از محاسبه تأثیر هزینه‌های استهلاک سرمایه‌گذاری، جاری و تعمیرات ماشین آلات، فرض بر این است که باغدار کلیه خدمات ماشینی مورد نیاز خود را به صورت اجاره ای تأمین می‌کند. با این فرض ساده‌ساز، دیگر نیازی به محاسبه هزینه استهلاک ماشین‌آلات خریداری شده توسط باغدار و یا هزینه‌های جاری راننده، سوخت، روغن، تعمیرات و ... نمی‌باشد. جهت محاسبه هزینه ماشین‌آلات به‌کار رفته برای انجام هر فعالیت، مقدار ماشین-ساعت مصرفی در هر هکتار را در هزینه واحد ضرب می‌کنیم. در صورت استفاده باغدار از مشاور و یا انجام آزمایش‌های باغی، امکان درج هزینه های مربوطه پس از تقسیم بر مساحت باغ بر حسب هکتار در این بخش گنجانده شده است.

عنوان

واحد

 هزینه واحد

مقدار

هزینه

اجاره ماشین آلات و خدمات

باغبانی

شخم زنی

ماشین- ساعت

70000

21

1470000

تیلر

ماشین- ساعت

70000

ریپر

ماشین- ساعت

70000

جمع

ماشین- ساعت

70000

21

1470000

کود و اصلاح خاک

شیمیائی خاک

ماشین- ساعت

60000

6

360000

محلول پاشی

ماشین- ساعت

60000

حیوانی

ماشین- ساعت

60000

6

360000

اصلاح خاک

ماشین- ساعت

60000

جمع

ماشین- ساعت

60000

12

720000

سم و روغن

سموم دفع آفات

ماشین- ساعت

60000

10

600000

تله

 

60000

علف کش

ماشین- ساعت

60000

قارچ کش

ماشین- ساعت

60000

دفع جانور مزاحم

ماشین- ساعت

60000

روغن پاشی

ماشین- ساعت

60000

1

60000

جمع

ماشین- ساعت

60000

11

660000

آزمایش و مشاوره

آب، برگ، خاک و  سایر

عدد

2500000

0.1

250000

سایر

 

 

     

جمع

 

 

   

3100000

جمع کل هزینه های جاری

عنوان

هزینه

هزینه های کارگری

7700000

مواد مصرفی و وسایل جایگزین

29049000

اجاره ماشین آلات و خدمات

3100000

جمع

39849000

میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر

در این بخش از جدول هزینه‌ها، تأثیر سرمایه‌گذاری های اولیه جهت احداث یا خرید امکانات لازم به منظور تولید پسته توسط باغدار که معمولاً مدنظر باغداران قرار نمی گیرد، دیده شده است.

مهم‌ترین عامل سرمایه‌ای، تأمین آب است. به‌دلیل نامشخص بودن عمر سفره آبی در منطقه مورد نظر و در نتیجه دشواری محاسبه استهلاک سرمایه خرید چاه، فرض بر خرید کل آب مورد نیاز باغ می‌باشد. با این فرض ساده ساز، دیگر نیازی به محاسبه هزینه استهلاک و یا هزینه‌های جاری، تعمیرات و یا جابجایی چاه نمی‌باشد.

مدت استهلاک سرمایه باغ با فرض خرید باغ بارور 20 ساله و بهره‌برداری یکنواخت تا 50 سالگی، 30 سال فرض شده‌است. بنابراین، با تقسیم ارزش هر هکتار از باغ مورد نظر بر 30، هزینه استهلاک سالیانه باغ مورد نظر محاسبه می‌شود. به همین ترتیب مدت استهلاک سرمایه برای انبار، دیوار و ساختمان موجود در باغ 20 سال و برای سیستم آبیاری شامل کانال، لوله، تجهیزات آبیاری تحت فشار و مشابه آن 10 سال در نظر گرفته شده‌است.

میانگین سالیانه هزینه‌های سرمایه‌ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر (تومان)

عنوان

واحد

 هزینه واحد

مقدار

هزینه

آب

شرب

با فرض خرید کامل

متر مکعب

3500

10000

35000000

استهلاک

باغ

سی ساله مستقیم

هکتار

550000000

0.033

18150000

انبار و ساختمان

بیست ساله مستقیم

هکتار

800000

0.05

40000

سیستم آبرسانی

ده ساله مستقیم

هکتار

25000000

0.1

2500000

سایر

 

 

     

جمع

 

 

   

20690000

کل سرمایه ای

جمع

 

 

 

 

55690000

میانگین سالانه هزینه‌های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت

کلیه هزینه‌هایی که تا اینجا بررسی شدند، هزینه‌های وابسته به مساحت بودند. اما هزینه‌های بیمه کشاورزی، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت وابسته به مقدار محصول سالیانه می‌باشند. به همین دلیل هزینه‌های مذکور در یک جدول جدا و براساس هزینه مصروف برای هر کیلو پسته خشک منظور شده‌اند.

عنوان

 هزینه

بیمه کشاورزی

1,700

نگهبانی، برداشت و حمل

3,000

فرآوری

3,600

بیمه آتش سوزی و سرقت

120

مدیریت و دفتری

5,000

سایر

-

جمع

13,420

هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک

برای محاسبه هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک از باغ مثمر مورد نظر باید به نوعی هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای باغبانی را که برای واحد سطح محاسبه شده‌اند با هزینه‌های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت جمع کرد. این خواسته، با تقسیم مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای باغبانی بر مقدار برداشت در واحد سطح بر حسب کیلو برای باغ مورد نظر بدست می‌آید. سپس با جمع عدد بدست آمده با مجموع هزینه‌های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت، هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک حاصل خواهد شد.

عنوان

هزینه

جمع هزینه‌های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

                                                   28,464

جمع هزینه استهلاک سرمایه‌گذاری‌های باغی برای هر کیلو پسته خشک

                                                   39,779

جمع هزینه‌های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

                                                     13,420

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

                                                    81,662

(کلیه هزینه‌ها به تومان می‌باشند)

سرفصل هزینه

سال زراعی

96-97

سال زراعی

97-98

درصد

افزایش

هزینه کارگری

        5,880,000

      7,700,000

31%

هزینه مواد مصرفی و وسایل جایگزین

      21,879,000

     29,049,000

33%

هزینه اجاره ماشین‌آلات و خدمات

        2,185,000

      3,100,000

42%

جمع هزینه‌های جاری باغداری در هر هکتار

      29,944,000

     39,849,000

33%

هزینه‌های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

      48,225,000

     55,690,000

15%

جمع هزینه‌های باغداری در هر هکتار

      78,169,000

     95,539,000

22%

هزینه‌های باغداری به ازای هر کیلو پسته خشک

            34,450

           39,779

15%

هزینه‌های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

            11,370

           13,420

18%

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

            67,210

           81,662

22%