متن پیشنهادات انجمن برای اصلاح استاندارد شماره 15 پسته

به دنبال تشکیل کمیسیون تجدید نظر استاندارد شماره 15 پسته و دعوت از انجمن برای حضور در این کمیسیون، به تصویب جلسه یازدهم هیأت مدیره انجمن در مورخ 90/8/5، کمیته ای فنی اقدام به تهیه متن پیشنهادات انجمن برای اصلاح این استاندارد نمود و این پیشنهادات در مورخ 90/9/29 در اختیار کلیه اعضای کمیسیون تجدید نظر قرار گرفت اما در ادامه جلسات و بدلیل عدم توجیه کمیسیون در خصوص دلایل تجدید نظر، انجمن پسته ایران با ارسال نامه شماره 90/2224/54 مورخ90/11/9 به ریاست محترم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ادامه جلسات را ضروری ندانسته و انصراف از هر گونه پیشنهادی که ارائه نموده بود را اعلام نمود

به دنبال ارائه توضیحات انجمن در جلسه مجمع عمومی مورخ 16اسفند 90 در این رابطه و تقاضای برخی از اعضاء برای دسترسی به پیشنهادات انجمن، متن پیش نویس پیشنهادی و همچنین نامه انصراف از حضور در کمیسیون جهت اطلاع اعضای انجمن و فعالان صنعت منتشر می گردد. امید است انتشار این پیشنهادات در سایت انجمن منجر به روشن شدن دیدگاههای انجمن در این رابطه گردد.

 پیشنهادات انجمن برای اصلاح استاندارد 15

 متن نامه انصراف انجمن از حضور در کمیسیون تجدید نظر استاندارد 15