برآورد هزینه های فرآوری پسته در سال 1392
                                                                                                                                                                                   کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران
جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.

بررسی های انجمن پسته ایران در خصوص هزینه های ضبط تر و خشک پسته در سال 1392 نشان می دهد که هزینه ضبط تر پسته در سال 1392 نسبت به سال 1391 به میزان 60 درصد رشد خواهد داشت. پیش بینی این افزایش در ضبط خشک معادل 70 درصد است. در جدول صفحه مقابل، ریز هز45ینه های ضبط تر و خشک پسته در سالهای 1391 و 1392 ارئه شده است. اما قبل از توجه به این هزینه ها ذکر نکات زیر را ضروری می داند:
1. با نگاهی به پیش بینی هزینه ها در سال قبل (مطابق مقاله منتشره در ویژه نامه شماره 76 در تیرماه 1391) و آنچه بطور واقعی در سال 91 تحقق یافت، ملاحظه می گردد که پیش بینی انجمن در خصوص هزینه های فرآوری پسته در سال 1391 دارای حدود 3 درصد خطا بوده است (پیش بینی انجمن از هزینه فرآوری تر و خشک پسته در سال 91 برابر با مبلغ 1983 ریال و هزینه انجام شده 2056 ریال بود) که بخوبی بیانگر درستی روش تخمین و واقعی بودن اعداد بدست آمده می باشد لذا بر آن شدیم که این روش را برای امسال نیز ادامه دهیم.
2. امسال افزایش قیمتها از ثبات خاصی برخوردار نیست و به جز هزینه های انرژی که بر اساس مصوبه مجلس 40 درصد افزایش داشته است، بقیه افزایش قیمتها بر مبنای تغییر قیمتهای روز نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.3. هزینه های اعلام شده در جدول صفحه مقابل مربوط به ترمینال های بزرگ و مکانیزه است که از ظرفیت نسبتاً بالایی برخوردار بوده و سوخت آنها نیز گاز است. در مورد سایر ترمینالها عوامل مختلفی مانند محل استقرار، نحوه مدیریت و میزان ظرفیت در قیمت تمام شده موثر است و شاید نتوان این برآورد قیمت را به تمام ترمینالهای کشور تعمیم داد

 

tir final final 92


الف. فرآوری تر

هزینه فرآوری پسته تر در سال 1391 بدون احتساب استهلاک ساختمان و ماشین آلات برابر با 519 ریال بوده که پیش بینی می گردد در سال 1392 در مجموع 61 درصد افزایش یافته و به 837 ریال برسد. این هزینه با احتساب هزینه استهلاک ساختمان و ماشین آلات در سال 1391 برابر با 1199 ریال بوده که پیش بینی می گردد با 60 درصد افزایش به 1914 ریال برسد. در این قسمت بیشترین افزایش مربوط به حقوق و بیمه کارگری (با 75 درصد رشد) و سایر مخارج کارگری (به میزان 80 درصد) می باشد. افزایش هزینه های انرژی بر اساس مصوبه مجلس حدود 40 درصد در نظر گرفته شده است.

ب. فرآوري خشک

هزينه هاي جاري فرآوري خشك پسته در سال 1391 بدون احتساب استهلاک ساختمان و ماشين آلات برابر 719 ريال و با احتساب اين استهلاک، 857 ريال به ازاء هر كيلو پسته تر ورودي به گارگاه فرآوري بوده است. پيش بيني مي گردد اين هزينه ها در سال 1392 به ترتيب به 1242 و 1454 ريال افزايش يابد. بعبارتي، این هزینه ها بترتیب 73 و 70 درصد رشد خواهد داشت.

ج. فرآوري كامل

با جمع هزينه هاي فرآوري تر و خشك پسته، مجموع هزينه هاي فرآوري كامل هر كيلو پسته تر ورودي به كارگاه فرآوري بدست مي آيد. مطابق جدول، اين رقم براي كارگاه فرآوري نوعي مورد بررسي در سال 1391 برابر با 2056 ريال به ازاء هر كيلو پسته تر ورودي بوده است. پيش بيني مي شود هزينه فرآوري كامل هر كيلو پسته تر محصول 1392 برابر با 3368 ريال باشد كه در اين صورت، افزايش 64 درصدي نسبت به سال قبل از آن را شاهد خواهیم بود.

789