گزارش سالانه مغزجات درختی اتحادیه اروپا

سحر نخعی، دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران منبع: شبکه اطالعرسانی دپارتمان کشاورزی آمریکا(USDA)

نشریه شماره 32 - آذر ماه 97

اتحادیه اروپا و آمریکا: شرکای اصلی تجاری اتحادیـه اروپـا (28 کشـور) بزرگتریـن بـازار هـدف صـادرات مغزجـات درختـی از آمریـکا اسـت. 32 درصـد از کل مغزجـات تولیدشـده در آمریـکا در سـال 2017 بـه ایـن مقاصـد صـادر شـده اسـت. سـهم کشـورهای شـرق آسـیا از واردات مغزجـات درختـی 27 درصـد و خاورمیانـه 12 درصـد بودهاسـت. در ســال 2017 ،ارزش صــادرات مغزجــات بــه اتحادیــه اروپــا بــه 7.2 میلیــارد دالر رسـید؛ بـادام آمریـکا )خشـک در پوسـت و مغـز( 5.1 میلیـارد دالر، پسـته )خشــک در پوســت ( 446 میلیــون دلار و گــردو بــه ارزش 344 میلیــون دلار فروختــه شــد. در داخــل اتحادیــه اروپــا مهمتریــن مقاصــد مغزجــات درختــی ً آمریـکا بـه ترتیـب اهمیـت عبارتنـد از: اسـپانیا، آلمـان و هلنـد کـه جمعـا سـهم 63 درصــدی از کل واردات بــه اروپــا را دارنــد. ایــاالت متحــده آمریــکا بزرگتریــن عرضهکننــده مغزجــات درختــی بــه اروپــا اسـت. در سـال 2017 سـهم ایـن مبـدأ از عرضـه در بـازار اروپـا 37 درصـد بـود. ترکیـه سـهم دوم را از بـازار اروپـا دارد (20 درصـد) و پـس از آن ویتنـام، شـیلی و هنـد صادرکننـدگان مغزجـات بـه ایـن بـازار هسـتند. بـادام همچنـان کاالی اصلـی اسـت کـه سـهمش از کل واردات آجیلهـای درختـی بـه اتحادیـه اروپـا 22 درصـد اسـت