افزايش 15 درصدي هزينه هاي فرآوري پسته خام

ماهنامه پسته- جلسه پيشبيني هزينههاي فرآوري تر و خشک پسته خام در سال 1394 با حضور مديران تعدادي از کارگاه هاي فرآوري عضو انجمن پسته ايران در تاريخ دوشنبه نهم شهريور ماه سال جاري در محل دفتر انجمن پسته ايران برگزار شد. بررسيهاي انجمن پسته ايران در خصوص هزينههاي فرآوري تر و خشک پسته در سال 1394 نشان ميدهد، هزينه فرآوري تر پسته در سال 1394 نسبت به سال 1393 به ميزان 13.5 درصد رشد خواهد داشت. پيشبيني اين افزايش در فرآوري خشک معادل 17 درصد است. مطابق اين محاسبات در مجموع دو مرحله فرآوري تر و خشک، هزينه فرآوري پسته در سال 1394 نسبت به سال 1393 به ميزان 15 درصد رشد خواهد داشت. لازم به توضيح است که منظور از فرآوري تر، کليه مراحل فرآوري از بدو ورود محموله پسته تازه به کارگاه فرآوري تا پايان فرآيند خشک و گوني کردن پسته ميباشد.

از سوي ديگر، منظور از فرآوري خشک، کليه مراحل فرآوري پس از خشک کردن نهايي پسته تا انتهاي بسته بندي فله پسته آماده فروش ميباشد.

در جدول زير، ابتدا هزينه هاي فرآوري پسته در سال 1393 براي يك كارگاه فرآوري مكانيزه نوعي ارائه شده است. سپس با استفاده از تخمين درصد افزايش هزينه ها در سال حاضر نسبت به سال 1393 در هر بخش، هزينههاي فرآوري محصول 1394 پيش بيني شده است.

بايد توجه کرد كه كارگاه هاي فرآوري مختلف، بسته به محل استقرار، نحوه مديريت محصول، ميزان استفاده از ماشين آلات و نيروي كار، نوع سوخت مصرفي و ... هزينه هاي متفاوتي دارند. بنابراين، ارقام مندرج در جدول حاضر صرفاً بيانگر هزينه هاي يك كارگاه نوعي بوده و قابل تعميم به کل كارگاه هاي ضبط پسته كشور نميباشند.

از سوي ديگر، منظور از فرآوري خشک، کليه مراحل فرآوري پس از خشک کردن نهايي پسته تا انتهاي بسته بندي فله پسته آماده فروش ميباشد.

در جدول زير، ابتدا  هزينه هاي فرآوري پسته در سال 1393 براي يك كارگاه فرآوري مكانيزه نوعي ارائه شده است. سپس با استفاده از تخمين درصد افزايش هزينه ها در سال حاضر نسبت به سال 1393 در هر بخش، هزينه هاي فرآوري محصول 1394 پيش بيني شده است.

بايد توجه کرد كه كارگاه هاي فرآوري مختلف، بسته به محل استقرار، نحوه مديريت محصول، ميزان استفاده از ماشين آلات و نيروي كار، نوع سوخت مصرفي و ... هزينه هاي متفاوتي دارند. بنابراين، ارقام مندرج در جدول حاضر صرفاً بيانگر هزينه هاي يك كارگاه نوعي بوده و قابل تعميم به کل كارگاه هاي ضبط پسته كشور نميباشند.