واکاوی عوامل رونق ضبط های خانگی


ساخت ضبط پسته نقطه عطفی در صنعت پسته کشور بود تا پاسخگوی حفظ کیفیت حجم عظیم محصول تولیدی کشور باشد. در گذشته ای نه چندان دور پوست کندن پسته ها با دست، زمان بر و طاقت فرسا بود و به نیروی زیاد کارگری احتیاج داشت. طی سال های پس از ساخت این ضبط ها، عده ای شغل ضباطی را برگزیدند و خدمات ارائه دادند.
اما این روزها خبرهای ضد و نقیضی از اطراف و اکناف که از سرد شدن بازار این ضبط ها حکایت دارد، شنیده می شود. در این راستا بر آن شدیم که از آقای منصور معین عضو پیوسته انجمن پسته ایران جزئیات بیشتری را جویا شویم. آقای معین حین توضیحاتش گریزی به بازگویی تاریخچه تکامل ضبط ها نیز زده است که یادآوری آن خالی از لطف نیست...

برای خواندن این گفتگو کلیک نمایید.