یکی از اقدامات اساسی از ابتدای طراحی و رونمایی وب سایت فارسی انجمن پسته ایران، تهیه و انتشار مقالات علمی و فنی و مصاحبه های مرتبط با پسته ایران در بخش مقالات بوده است. این مقالات و مصاحبه ها عموماً مشتمل بر مطالبی بوده که قبل از انتشار در وب سایت، در خبرنامه ها و ویژه نامه های فصلی انجمن به چاپ رسیده است. هم اکنون این بخش یکی از پر بازدیدترین بخش های وب سایت فارسی انجمن محسوب می گردد و خوشبختانه مقالات موجود مورد استقبال اعضا و دیگر فعالان پسته کشور قرار گرفته است. از آنجایی که اطلاع از تعداد دفعات بازدید از مقالات مختلف می تواند شاخص مناسبی برای بررسی موضوعات مورد علاقه و به تعبیری دیگر، موضوعات مورد نیاز بازدیدکنندگان باشد لذا در گزارش حاضر تلاش گردیده است به بررسی میزان استقبال و بازدید از مقالات مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر اقدام گردد. بر این اساس در جدول صفحه مقابل تجزیه و تحلیل میزان بازدید از مقالات منتشره در وب سایت فارسی انجمن در فاصله زمانی 90/1/20 (تاریخ انتشار اولین مقاله) تا 91/8/22 ارائه شده است.

الف. میزان بازدید از بخش های مختلف مقالات

مقالات منتشره در وب سایت در پنج گروه باغبانی، فرآوری، بازرگانی، بهداشت و عمومی طبقه بندی گردیده است. کل مقالات منتشره در وب سایت در این پنج گروه تا تاریخ 91/8/22 برابر با 83 مقاله می باشد که بخش باغبانی با 41 مقاله بیشترین سهم را داشته است. این رویکرد با توجه به بیشترین نیاز اعضا به اطلاعات فنی و علمی مرتبط با احداث و نگهداری باغات پسته، توجیه پذیر است. بخش بازرگانی با 18 مقاله، بخش فرآوری با 11 مقاله و بخشهای بهداشت و عمومی بترتیب با 7 و 6 مقاله در مراتب بعدی قرار دارند. همانگونه که ملاحظه می گردد بالاترین متوسط تعداد  بازدید/ مقاله مربوط به بخش فرآوری است که هر یک از 11 مقاله منتشره بطور متوسط 401 بازدید داشته است. 41 مقاله گروه باغبانی بطور متوسط هر یک 344 بازدید داشته اند و 7 مقاله بخش بهداشت نیز بطور متوسط هریک 341 بازدید داشته اند. متوسط تعداد بازدید از هر یک مقالات گروههای بازرگانی و عمومی نیز بترتیب 279 و 267 بوده است.

بررسی حداکثر مطلق تعداد بازدید از یک مقاله صرفنظر از زمان انتشار نیز نشان می دهد که تاکنون یک مقاله از گروه باغبانی با 1044 بازدید با بیشترین استقبال مواجه شده است. استقبال از مقاله مزبور که تحت عنوان  "طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث باغ پسته" توسط کمیسیون باغبانی انجمن تدوین و در تاریخ 90/10/23 منتشر گردیده بخوبی بیانگر نیاز اعضا به اطلاعات فنی و جدید برای احداث باغ پسته مدرن و تجاری است .

دومین مقاله ای که از نظر تعداد مطلق بازدید کننده (صرفنظر از زمان انتشار مقاله) در صدر قرارداد مقاله ای در بخش باغبانی است که تحت عنوان "آشنایی با عنصر پتاسیم" توسط
محمد جمالیزاده تألیف گردیده است. این مقاله از 91/1/14 تاکنون 1025 بازدید داشته است.

سومین مقاله پر بازدید از نظر تعداد مطلق بازدیدکنندگان، مقاله ای است که تحت عنوان "مقابله با آلودگی پسته به افلاتوکسین" توسط فرهاد آگاه تدوین شده است. این مقاله از 90/6/6 تاکنون 886 بازدید داشته  است. سایر مقالات پر بازدید از نظر تعداد مطلق بازدیدها به شرح زیر می باشد:

4. آشنایی با بیماری گموز یا شیره سیاه پسته نوشته محمد مرادی و حیدر معصومی با 784 بازدید

5. برداشت و فرآوری پسته در آمریکا نوشته دبیرخانه انجمن با 754 بازدید

6. آشنایی با مراحل فرآوری و عمل آوری پسته خشک در شرکت آمریکایی ستن نوشته دبیرخانه انجمن با 699 بازدید

7. نمونه برداری برگ، خاک و آب به زبان ساده نوشته ناصر صداقتی وحسین حکم آبادی با 662 بازدید

8. پسته به روایت کالیفرنیا نوشته محمد حسین کریمی پور با 642 بازدید

9. عملیات فرآوری پسته نوشته علی تاج آبادی پور با 636 بازدید

10. برآورد هزینه های فرآوری در سال 1390 نوشته کمیسیون فرآوری انجمن با 567 بازدید

ب. مقالات پر بازدید با توجه به مدت انتشار در سایت

در جدول مقابل فهرست پر بازدیدترین مقالات موجود در هر بخش از مقالات وب سایت با توجه به متوسط تعداد بازدید/ روز ارائه شده است. برای تعیین مقالات پر بازدید در هر بخش، تعداد متوسط بازدید روزانه با توجه به تاریخ انتشار مقاله مورد توجه قرار گرفته است. همانگونه که ملاحظه می گردد در بخش باغبانی سه مقاله "آشنایی با عنصر پتاسیم" ، "طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث باغ پسته" و "نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن" بترتیب با 4/55، 3/42 و 3/37 بازدید در روز در صدر مقالات مورد توجه قرار دارند. مقاله سوم این بخش نیز توسط محمد جمالیزاده تدوین و از تاریخ 15/5/91 به مدت 100 روز در معرض 337 بازدید قرار داشته است. چهارمین مقاله بخش باغبانی تحت عنوان «آشنایی با بیماری گموز یا شیره سیاه پسته» به مدت 225 روز در معرض متوسط 3/35 بازدید روزانه قرار داشته است که این رکورد از پر بازدیدترین مقالات دیگر بخش ها نیز بالاتر است.

در بخش فرآوری، بیشترین بازدید روزانه به مقاله ای اختصاص دارد که تحت عنوان "نگاهی به برداشت مکانیزه و فرآوری پسته تر در آمریکا" توسط شراره قاسمی تدوین شده و از تاریخ 91/6/15 به مدت 69 روز در سایت قرار داشته است. این مقاله با 3/27 بازدید در روز، در صدر مقالات گروه فرآوری قرار دارد.

مقاله "نگاهی به آمار جهانی پسته به نقل از USDA" در بخش بازرگانی ( نوشته دبیرخانه انجمن) با 2 بازدید در روز، مقاله "مقابله با آلودگی پسته به افلاتوکسین" (نوشته فرهاد آگاه) در بخش بهداشت با 2 بازدید در روز و مقاله "پسته به روایت کالیفرنیا " (نوشته محمد حسین کریمی پور) در بخش عمومی با 1/1 بازدید درروز درصدر پر بازدیدترین مقالات گروه خود قرار گرفته اند.

فهرست ده مقاله پر بازدید بر اساس متوسط تعداد بازدید/ روز صرفنظر از گروه مقالات

 در صورت عدم تفکیک مقالات به گروههای موضوعی، ده مقاله پر بازدید بر اساس متوسط تعداد بازدید/ روز بشرح زیر بوده است:

1.آشنایی با عنصر پتاسیم نوشته محمد جمالیزاده با 4/55 بازدید در روز؛

2.طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث باغ پسته نوشته کمیسیون باغبانی انجمن با 3/42 بازدید در روز؛

3. نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن نوشته محمد جمالیزاده با 3/37 بازدید در روز؛

4. آشنایی با بیماری گموز یا شیره سیاه پسته نوشته محمد مرادی و حیدر معصومی با 3/35 بازدید در روز؛

5. نگاهی به برداشت مکانیزه و فرآوری پسته در آمریکا نوشته شراره قاسمی با 3/27 بازدید در روز؛

6. نمونه برداری برگ، خاک و آب با زبان ساده نوشته ناصر صداقتی و حسین حکم آبادی با 2/66 بازدید در روز؛

7. معرفی روشهای آبیاری تحت فشار مورد استفاده در باغات پسته نوشته احمد یعقوبی با 2/61 بازدید در روز؛

8. از برداشت پسته کال تا فروش مغز سبز نوشته فرهاد آگاه با 2/52 بازدید در روز؛

9. آفتاب سوختگی و گرما زدگی پسته در زمان رشد مغز نوشته حسین حکم آبادی با 2/33 بازدید در روز؛

10. معرفی سم پاشی توربینی نوشته حجت حسنی با 2/25 بازدید در روز.

همانگونه که ملاحظه می گردد از از ده عنوان مقاله پر بازدید وب سایت انجمن پسته ایران، 8 مقاله مرتبط با فعالیتهای باغی و 2 مقاله مربوط به فرآوری بوده است که این آمار بخوبی بیانگر ضرورت توجه به نیازهای فنی باغداران پسته کشور می باشد. اختصاص بیشترین سهم مقالات منتشره در وب سایت انجمن به این بخش با 41 مقاله (49/4) نیز بیانگر توجه انجمن به این موضوع است.

33

 

 


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت