تغذیه نامناسب عناصرغذایی بخصوص عناصر روی و بور تاثیر زیادی در تشکیل گلهای نر و ماده عقیم و کاهش تعداد دانه پسته در خوشه (تنک شدن خوشه ها) و در نتیجه کاهش محصول سال آینده دارد. در میان عناصر غذایی، ازت، روی و بور بیش از همه درگرده افشانی و تشکیل میوه تاثیر دارند. دادن کود ازته در شهریور ماه (آخرین آب قبل از برداشت) سبب افزایش طول عمر تخمک و طولانی شدن دوره گرده افشانی موثر در بهار سال بعد می شود.

 همچنین مصرف کودهای ازته در این زمان ممکن است سبب افزایش اندازه برگ در بهار سال بعد شود، اما مصرف بیش از اندازه آن، تحریک رشد رویشی و کاهش تشکیل میوه را به دنبال دارد. لازم به ذکر است که دادن ازت در این مرحله تاثیر بسزایی بر مقاومت جوانه ها به سرما و زنده ماندن آنها در اوایل فصل رشد بعدی دارد.

روی از جمله عناصری است که نقش فوق العاده مهمی در رشد و عملکرد درخت پسته دارد. بیدار شدن به موقع جوانه های رویشی و زایشی از خواب زمستانه و گرده افشانی موفق، مهمترین نقش این عنصر در درخت پسته است. باغات مبتلا به کمبود روی دیرتر از باغات سالم از خواب بیدار می شوند، فاصله میانگره ها در درختان کوتاه شده و سر شاخه ها حالت جارویی پیدا می کنند. در حالت کمبود خفیف و متوسط این عنصر، ضمن کوتاه شدن میانگره ها، حاشیه برگها موجی شکل می شود. آهکی بودن و واکنش بالای خاکها در بیشتر مناطق پسته کاری موجب تثبیت و غیر قابل استفاده شدن این عنصر در خاک و اندام های مختلف درخت می شود.

KAMBOD

بور عنصر کلیدی گرده افشانی و به عبارتی برداشت محصول است. طول عمر دانه گرده و طول لوله گرده مستقیما به عنصر بور وابسته می باشد. در زمانی که کمبود خفیف است، به علت رشد ضعیف لوله گرده در خامه، تلقیح تخمک پس از گرده افشانی کاهش می یابد. در شرایطی که کمبود بور در باغ خیلی شدید باشد خسارت این مرحله شبیه به خسارت سرمای شدید می باشد. در شرایط کمبود متوسط، خوشه تنک می شود و در هر محور خوشه چند دانه تشکیل می شود و دانه ها بعد از مرحله ارزنو شدن بدون تغییر رنگ، خشک می شوند.

MAVVAJ

کمبود بور بیشتر در درون جوانه ها مهم است تا کمبود آن در خاک یا برگ. در اثر کمبود بور، پرچم ها رشد نکرده و بدون دانه گرده باقی می مانند و مادگی گلها کوچک باقی می ماند. محلول پاشی بور پیش از باز شدن جوانه ها افزایش تشکیل میوه را به دنبال دارد.

بطور خلاصه در اواخر اسفند ماه که همزمان با مرحله تورم جوانه ها می باشد، محلولپاشی باغ با ترکیب ازت (5-3 در هزار) و کلات روی (2- 1/5در هزار) و بور (1/5- 1 در هزار) توصیه می شود. برای برداشت محصول خوب باید زمانی اقدام کرد که هنوز گرده افشانی و تشکیل میوه انجام نشده باشد.

لازم به ذکر است كه در مناطقی که میزان بور در آب آبیاری و برگ (مسمومیت) بالا باشد بور بایستی از فرمول بالا حذف شود.