بررسی جزئیات فنی اصلاح خاک های شور و قلیا


سید جواد حسینی فرد فارغ التحصیل دکترای خاک شناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان است. وی از سال 1376 ، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشکده پسته ایران بوده و سال ها مسئولیت آزمایشگاه آب و خاک موسسه را برعهده داشته است. حسینی فرد بیشتر مشکلات مناطق پسته کاری را به رابطه آب، خاک و گیاه مربوط می داند.

در ادامه بررسی اصلاح خاک به تفصیل از زبان وی نقل شده است که خواندنی است...