روش صحیح هرس درختان پسته

(قسمت آخر)

دکتر مسعود خضری

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

در شماره پیشین ماهنامه دنیای پسته مفهوم تربیت و هرس، زمان انجام هرس و روش صحیح تربیت درختان پسته شرح داده شد. در قسمت اول، مقولۀ تربیت درختان به تفصیل باز شد. از آنجایی که روش صحیح هرس کردن درختان پسته در این فصل از سال اهمیت زیادی دارد، در ادامه این موضوع به طور کامل توضیح داده می شود.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.