آبياري زيرسطحي با لوله‌ هاي سيماني

اكبر محمدي محمد آبادي

عضو هيأت علمي پژوهشكده پسته

 

آبياري زیر سطحی با لوله های سیمانی مشابه روش آبياري قطره اي زير‌ سطحي است. با اين تفاوت كه در روش آبياري قطره اي، آب از محل قطره چكان نشت مي کند، اما در سيستم آبياري سيماني آب با عبور كم فشار از درون منافذ موجود بر روي لوله ‌هاي سيماني و درزهاي موجود بين قطعات لوله ‌ها به طور مستقيم در منطقه ريشه توزيع مي ‌شود. در اين سيستم هيچ گونه سيستم پمپاژ و تصفيه آبي وجود ندارد و آب بصورت ثقلي و بدون هر گونه فشار اضافي وارد لوله‌هاي آبده كنار رديف درختان مي ‌شود. معمولاً در اين روش، سطح خاك خشك نگه داشته مي‌شود.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.