پایگاه اطلاع رسانی میزان تأمین نیاز سرمایی

برای مطالعه کامل فایل را دانلود کنید.

حسین حکم آبادی 

عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

مسعود حقیقت

 سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی کشور

يكي از نتايج گرم شدن زمين و اثرات آن بر كشاورزي و توليد غذا مي باشد. اگر تغييرات  جوي به همين منوال ادامه يابد باعث مشكلات عديده اي در بخش كشاورزي خواهد شد كه يكي از اين مشكلات در محصولات باغي به خصوص در ميوه هاي مناطق معتدله و نيمه گرمسيري مي باشد. پسته نيز يكي از اين محصولات باغي است كه جهت توليد محصول نياز به زمستان هاي سرد و تابستان گرم دارد. پسته  به  عنوان يك محصول مهم اقتصادي جايگاه خاصي را در بين توليدات كشاورزي ايران داشته و بخش عمده اي از صادرات غير نفتي كشور را تشكيل مي دهد. امروزه بزرگترين خطري كه بازارهاي داخلي و خارجي پسته ايران را تهديد مي كند، بالا رفتن هزينه هاي توليد و پايين بودن بازده آن در واحد سطح است. خسارت سرمازدگي و پديده هاي ناگوار جوي مانند گرمازدگي، طوفان هاي شديد و ... نيز در مناطق حاشيه كويري ايران مزيد بر علت است. بررسي گزارش هاي سازمان هواشناسي استان كرمان و همچنين آمار هواشناسي مؤسسه تحقيقات پسته كشور كه به مدت چند سال توسط دستگاه ترموگراف ثبت شده است، نشان مي دهد كه عدم تأمين نياز سرمايي يكي از مشكلات مناطق پسته كاري استان كرمان در سال هاي اخير است.