مدیریت صحیح تربیت و هرس درختان پسته

(قسمت آخر)

برای مطالعه کامل متن فایل را دانلود کنید.

دکتر مسعود خضری

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

در شماره پیشین ماهنامه دنیای پسته مفهوم تربیت و هرس، زمان انجام هرس و روش صحیح تربیت درختان پسته شرح داده شد. در قسمت اول، مقولۀ تربیت درختان به تفصیل باز شد. از آنجایی که روش صحیح هرس کردن درختان پسته در این فصل از سال اهمیت زیادی دارد، در ادامه این موضوع به طور کامل توضیح داده می شود.

هرس کردن درخت پسته از سایر درختان میوه به مراتب پیچیده تر بوده که به ماهیت متفاوت قرارگیری جوانه های رویشی و زایشی شاخه های درخت پسته برمی گردد. تشخیص جوانه های رویشی از زایشی هر چند آسان است، اما دسته سومی از جوانه ها هم وجود دارند که حدواسط هستند و تشخیص رویشی یا زایشی بودن آنها به راحتی امکان پذیر نیست. اغلب باغداران به نوعی از هرس کردن درخت پسته بیم دارند، چرا که امکان کورشدن شاخه به دلیل هرس اشتباه وجود دارد. واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل عدم رعایت فواصل کشت و عدم انجام اصول صحیح تربیت در سال های اولیه، با انبوهی از تنه ها و شاخه های اضافی، درهم و آلوده روبرو هستیم که سبب می شود باغدار گمراه شده و همه شاخه های زنده را حفظ و فقط شاخه های خشک و شکسته را حذف نماید. آنچه مسلم است اینکه هرس کردن نیازمند دانش کافی، دقت و حوصله فراوان و شهامت انجام کار است. با توجه به تجربیات علمی و عملی بدست آمده، می توان به 10 سطح یا 10 نوع هرس در درختان پسته اشاره نمود که در اینجا بصورت اجمالی توضیح داده شده است. لازم به ذکر است که این سطوح هرس از طرفی می توانند به یکدیگر مرتبط و یا از هم مجزا باشند. هیچ کدام از سطوح هرس بر دیگری برتری ندارند، بلکه هر کدام در صورت لزوم بایستی در باغ بصورت صحیح انجام گیرد. از طرفی در یک باغ ممکن است نیاز به انجام فقط یک سطح از هرس و در باغ دیگر از مجموعه ای از سطوح هرس استفاده شود.