اكبر محمدي محمد آبادي

عضو هيأت علمي پژوهشكده پسته

 

آبياري زیر سطحی با لوله های سیمانی مشابه روش آبياري قطره اي زير‌ سطحي است. با اين تفاوت كه در روش آبياري قطره اي، آب از محل قطره چكان نشت مي کند، اما در سيستم آبياري سيماني آب با عبور كم فشار از درون منافذ موجود بر روي لوله ‌هاي سيماني و درزهاي موجود بين قطعات لوله ‌ها به طور مستقيم در منطقه ريشه توزيع مي ‌شود. در اين سيستم هيچ گونه سيستم پمپاژ و تصفيه آبي وجود ندارد و آب بصورت ثقلي و بدون هر گونه فشار اضافي وارد لوله‌هاي آبده كنار رديف درختان مي ‌شود. معمولاً در اين روش، سطح خاك خشك نگه داشته مي‌شود، بنابراین تلفات مربوط به تبخير از سطح خاك كاهش يافته و مقدار آب مصرفي تقليل مي يابد و در نتيجه بخش اعظم آب به مصرف تعرق و رشد گياه می رسد. يكي از مشكلاتي كه در كاربرد اينگونه از سيستم ‌هاي آبياري بر روي گياهان مختلف مطرح شده است، ورود ريشه گياه کاشته شده و علف هاي هرز به داخل لوله ‌ها و مسدود كردن آنها است. خوشبختانه در طي بررسي هاي بعمل آمده، بعد از 4 سال از كارگذاري سيستم، مشخص شد كه ريشه درخت پسته تمايلي به ورود به داخل اين لوله‌ ها ندارد.

برای مطالعه کامل متن فایل را دانلود کنید.