با وجود این که بیش از 80 سال از کشف اولین مورد ایجاد مقاومت یک آفت کش کشاورزی به طور وسیع به یک آفت کش می گذرد، ولی کشاورزان با این واژه تا دهه 50 میلادی که مقاومت گسترده آفات به سم «د.د.ت» اتفاق افتاد، آشنا نبودند.

تا اواسط دهه هشتاد میلادی رکورد مقاومت حدود 450 گونه آفات و همچنین کنه ها به ثبت رسید. 

برای مطالعه کامل فایل دانلود کنید.