هرس درختان پسته  از  مهندس رضایی تاج آبادی

یکی از بهترین هنرهایی که یک باغبان می تواند در قبال درخت انجام دهد، هرس کردن است؛ یعنی به همان اندازه ای که یک هرس خوب برای درخت سودمند است، هرس بد برای درخت زیان آور می باشد.

هرس به دو منظور انجام می شود:

  • هرس فرم( تربیت) درختان پسته:

هدف از انجام این نوع هرس، ایجاد اسکلت قوی و محکم، دستیابی به شکل مناسب و مورد نظر، تحریک رشد شاخه های مناسب برای ایجاد تاج متراکم و متوازن   و افزایش رشد شاخه های نگهداری شده است.

برای اطلاعات بیشتر از هرس فرم و باردهی و آشنایی با  سی نکته کلیدی هرس درختان پسته کلیک کنید.