تصمیم کمیسیون تجارت بین الملل ایالات متحده مبنی بر بازنگری کامل تعرفه واردات پسته ایران به آمریکا


پیرو گزارش صفحه 6 ویژه نامه مردادماه 1395 انجمن پسته ایران با عنوان «تلاش انجمن پسته در بازنگری تعرفه واردات پسته ایران به آمریکا » شرح مبسوط آنچه در این خصوص از طرف انجمن صورت گرفته در ادامه می آید...