کمیته باغبانی انجمن پسته ایران، هر ساله پس از پایان سال محصولی اقدام به برآورد هزینه تولید پسته می کند. در نوشته حاضر، به بررسی هزینه تمام شده تولید پسته در سال محصولی 95-96 برای یک باغ نوعی بپردازیم. قابل ذکر است که هزینه تولید پسته برای یک باغ خاص قطعا قابل تعمیم  به کلیه باغ های پسته کشور نخواهد بود. اما روش به کار رفته جهت تعیین هزینه تمام شده تولید، قابل نسخه برداری توسط باغداران برای سایر مناطق می باشد. به این نکته نیز بایدتوجه کرد که در باغ نوعی مورد بررسی، متوسط برداشت 1400 کیلوگرم در هکتار بوده است که بیش از میانگین برداشت کمتر از این میزان، احتمالا هزینه تمام شده تولید پسته به مراتب بیشتر خواهد بود. 

هزینه  های جاری باغبانی به سه دسته کلی تقسیم شده اند:

- کارگری

- مواد مصرفی و وسایل جایگزین

- اجاره ماشین آلات و خدمات

برای ادامه مطلب فایل را دانلود کنید