ماهنامه دنیای پسته - هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک در هم در سال زراعی 92/93 ، 20967 ( بیست هزار و نهصد و شصت و هفت) تومان برآورد شد که در مقایسه باسال گذشته که هزینه تمام شده تولید پسته 18210 ( هجده هزار و دویست و ده ) تومان بود، 13 درصد افزایش را نشان می دهد.

سیاست ثبات دستوری نرخ ارز تا نیمه دوم سال 91 موجب شده بود مزیت نسبی تولید محصولات داخلی با کاهش چشم گیر مواجه شود. این سیاست دولت، تولید هر کالای داخلی را با اگر و اماهایی مواجه می کند و بالطبع پسته ایران نیز که عمده آن صادر می شود و قیمت آن وابسته به نرخ ارز است از این قاعده مستثنی نیست.

برای مطالعه کامل این مطلب فایل را دانلود کنید