اتحادیه اروپا و آمریکا: شرکای اصلی تجاری

اتحادیه اروپا (28 کشور) بزرگترین بازار هدف صادرات مغزجات درختی از آمریکاست. 32 درصد از کل مغزجات تولید شده در آمریکا در سال 2017 به این مقاصد صادر شده است. سهم کشورهای شرق آسیا از واردات مغزجات درختی 27 درصد و خاورمیانه 12 درصد بوده است.

برای مطالعه کامل مقاله "فایل" را دانلود کنید