صادرات متوقف خواهد شد

ماهنامه شماره 31- آبان ماه 1397

در پي اعمال فشار دولت بر صادرکنندگان پسته در سپردن تعهد ارزي و تحويل ارز حاصل از صادرات به سامانه‌هاي رسمي، سيد محمود ابطحي، رئيس هيأت مديره انجمن پسته ايران ضمن ارسال نامه‌اي مراتب مخالفت اين انجمن با اين تصميم را اعلام نمود.

ابطحي در اين نامه مقامات عالي کشوري در بخش دولتي از وزير تا رئيس، روساي پارلمان بخش خصوصي و همچنين نمايندگان مجلس در مناطق پسته خيز کشور را مورد خطاب قرار داده است.

در ادامه، نامه رئيس هيأت مديره انجمن عيناً آورده شده است. 

«با احترام به استحضار ميرساند:

در سالهاي پس از انقلاب و به خصوص سالهاي اخير، استحصال ارز حاصل از صادرات پسته توسط صادرکنندگان، همواره زير ذرهبين دشمنان ايران و با مشکل همراه بوده است. در طول سالها تحريم شبکه بانکي ايران، خوشبختانه دستاورد تجار صادرکننده اين بوده که توانسته اند با ايجاد ارتباطات مويرگي با مشتريان خارجي خود و بدون استفاده از شبکه رسمي بانکي، ارز حاصل از صادرات پسته را به مملکت برگردانند. استدعا دارد، توجه بفرماييد، اصولاً مبناي کار صادرات پسته برگشت ارز و تبديل آن به ريال است و مسلماً بدون اين کار، اساساً تداوم امر صادرات امکانپذير نبوده و نميباشد. بدون شک طي اين سالها، صادرکنندگان بدون هياهو و البته با زحمت، نهايتاً ارز حاصل از صادرات پسته را خودشان و يا توسط واردکنندگان ديگر در جهت برآوردن نيازهاي داخلي مردم کشور اختصاص داده و به کشور بازگردانده اند. با توجه به آنچه به اجمال عرض شد، انجمن پسته ايران هشدار ميدهد، اصرار به بازگشت ارز از طريق سامانههاي رسمي باعث خواهد شد پس از مدت کوتاهي برگشت ارز حاصل از فروش پسته غيرممکن شده و در نتيجه صادرات پسته از ايران کاهش يافته و مآلاً متوقف خواهدشد.»