هرس باردهي درختان پسته
علي اسماعيل پور
عضو هيأت علمي پژوهشكده پسته كشور


به كليه عملياتي كه باعث قطع كامل و يا جزئي شاخه، ريشه، پوست، برگ، گل يا ميوه مي شود، هرس مي گويند. هدف از انجام هرس تحت تأثير قرار دادن و هدايت نحوه رشد و باروري گياه مي باشد. هرس كيي از عمليات باغباني است كه همراه با ساير عمليات داشت از قبيل آبياري، كوددهي و تغذيه، كنترل آفات و بيماري ها، توليد ميوه بهتر و بيشتري را تأمين و تضمين مي نمايد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.