دکتر هادی زهدی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي استان کرمان


مديريت تلفيقي آفات شامل بررسي تمامي فنون موجود براي مهار آفات و تلفيق اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از رشد جمعيت آنها و نگه داشتن ميزان مصرف سموم شيمیايي در حدي كه توجيه اقتصادي داشته و خطرات آن بر سلامتی انسان و محيط زيست به كمترين میزان برسد، می باشد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.