حسین رضایی - کارشناس ارشد باغبانی


جمع آوری و حفظ ذخایر ژنتیکی در صنعت پسته ایران چقدر مرسوم است؟ دقیقاً نمی دانیم. اما یقیناً باغدارانی مانند مهندس حسین رضایی هستند که برای دل خودشان دست به چنین اقداماتی می زنند! این کار چقدر اهمیت دارد؟

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.