آشنایی با مقاومت در آفات

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

برگرفته از مقاله مدیریت مقاومت به آفت‌کش‌ها

نوشته: تیموتی دنی و جان دانلی

با وجود اینکه بیش از 80 سال از کشف اولین مورد ایجاد مقاومت یک آفت کشاورزی بطور وسیع به یک آفت‌کش می‌گذرد، ولی کشاورزان با این واژه تا دهه 50 میلادی که مقاومت گسترده آفات به سم "د.د.ت" اتفاق افتاد، آشنا نبودند.

از آن زمان بود که کشاورزان به مرور منتظر کاهش اثر آفت‌کش‌ها به دلیل مقاومت بودند. تا اواسط دهه هشتاد میلادی رکورد مقاومت حدود 450 گونه آفات و همچنین کنه‌ها به ثبت رسید.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.