بررسي علل كاهش محصول درختان پسته

امسال بسیاری از باغداران پسته می خواستند بدانند که چه بر سر محصولشان آمده،البته حدس و گمان هایی می زدند که تغییرات اقلیمی ریشه مشکلات بوده است.در این خصوص پژوهشکده پسته کشور گزارشی را آماده کرده که به برخی از سوالات پاسخ می دهد.

در ادامه گزارش ارسالی به انجمن پسته ایران را می خوانید.