فهرست مطلب

 

پرونده بيمه

دبيرخانه انجمن پسته ايران

بيمه باغهاي پسته در ايران در بين صاحبنظران باغداري پسته استقبال کنندهاي ندارد! استدلال ايشان از اين عدم استقبال اين است که بيمه باغهاي پسته کاري عبث است، چرا که بيمه خسارت چنداني نميپردازد که کفايت ارزش پسته را بکند؛ چون بيمه فقط هزينههاي جاري توليد را در صورت بروز خسارت و آن هم به نرخي که مقامات پايتختنشين تعيين ميکنند، ميپردازد؛ اين درحالياست که در توليد پسته، باغدار تنها هزينههاي جاري را نبايد تحمل کند، بلکه هزينههاي سرمايهاي هم بر دوش باغدار است و نياز است باغداران ذخيره استهلاکي براي استهلاک باغ، چاه آب و سيستم آبرساني، ساختمانها و ساير تجهيزات مورد استفاده نيز منظور نمايند؛ به عبارت ديگر، خسارت به پسته يعني کاهش و نابودي درآمدي که از محل آن ميبايست ذخيره استهلاک سرمايه، هزينههاي جاري و سود باغدار تأمين شود. برخي نيز ميگويند ارزيابيها سوري هستند و کارشناسان بيمه حتي تخمين واقعي محصول را نميتوانند بزنند و البته تعيين ميزان خسارت هم کاري تخصصي است که کمتر کسي از عهده آن برميآيد.

البته در اين بين بعضي از باغداران در ايران دلشان خوش است که يک خسارتي، ولو ناچيز باشد و درواقع همان پول حق بيمهاي را که پرداختهاند را از بيمه بگيرند و اين پول را از دست ندهند! گويا اين گروه از باغداران هرساله، چه باغشان خسارت بخورد و چه نخورد از بيمه خسارتي دريافت ميکنند!

از اين رو بر آن شديم تا پروندهاي به عنوان «پرونده بيمه» که بيمه باغهاي پسته در ايران و بيمه باغهاي پسته در آمريکا را شامل ميشود را براي اين ويژه نامه در نظر بگيريم. «بيمه باغهاي پسته در ايران»  از زبان کارشناس بيمهاي در ايران است که نخواست نامش فاش شود و «بيمه باغهاي پسته در آمريکا» ضمن ارتباط انجمن پسته ايران با ريچارد ماتويان مدير اجرايي انجمن توليدکنندگان پسته آمريکا و همچنين يکي از مسئولين وزارت کشاورزي ايالات متحده آمريکا (USDA) تهيه و ترجمه شدهاست.