در جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران مطرح شد:
کاهش چشمگیر تقاضا و مصرف در بازارهای هدف
کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران

اولین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران در تاریخ 10 خردادماه سال جاری در محل این انجمن در تهران با حضور جمعی از صادرکنندگان و تجار پسته عضو انجمن برگزار شد. از اهداف و اولویت های اصلی این کمیسیون، کسب و جمع آوری اطلاعات جامع در مورد بازارهای صادراتی هدف است. در ادامه، بررسی وضعیت فعلی مقاصد صادراتی، توصیه ها و پیش بینی های آینده بازار صادرات و تجارت پسته به استحضار اعضای انجمن پسته ایران می رسد...

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.