نویسنده: کارمن نوبل
مترجم: محمودرضا مهدوی اناری- عضو وابسته انجمن پسته ایران


مدل تجاری فعلی در صنعت پسته ایران از بدوی ترین اشکال تجارت بوده و متناسب با رشد این صنعت در کشور تکامل نیافته است. مدل فعلی مدلی است که تولید کننده و تاجر را در معرض ریسک فراوان قرار داده و تقریباً هیچگونه جایگاهی برای اصول علمی بازارپردازی متمرکز در آن دیده نشده است...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.